Home Realizace Realizace protiradonových opatření pro stávající objekty

Protiradonová ozdravná opatření

Všechna námi prováděná protiradonová ozdravná opatření ve stávajících objektech jsou založena na dvou principech, a to primárně na snížení přísunu radonu do objektu a sekundárně na dodatečném zvýšení intenzity odvětrání objektu.

Konkrétní opatření nebo jinak řečeno kombinace jednotlivých metod opatření jsou prováděná na základě projektu protiradonových ozdravných opatření, a to vždy v souladu s požadavky ČSN. Každý objekt je v podstatě originální ve vztahu k ochraně proti radonu. Řešení opatření volíme v závislosti na stavebně-technickém stavu objektu (těsnosti kontaktních konstrukcí, přítomnosti nebo absenci komínových těles a jejich možného použití v rámci opatření, přítomnosti trativodu, netěsných šachet, netěsných vstupů do sklepa atd.) a jeho osazení v terénu (žádné, částečné nebo plné podsklepení).

Při realizaci zohledňujeme i stávající vady a poruchy objektu jako např. zvýšenou vlhkost kontaktních konstrukcí. V posledních 30 letech jsme provedli protiradonová ozdravná opatření ve stovkách rodinných domů a školských zařízeních typu MŠ a ZŠ, a to po celé ČR. Všechna opatření se prezentují velmi vysokou účinností, kdy jsme v případech se státní dotací vždy naplnili požadavek, aby koncentrace radonu byla výrazně nižší než referenční hodnota 300 Bq/m3 nebo se snížila o 75 % původní hodnota OAR před ozdravením objektu. Tímto byly vždy splněny podmínky pro vyplacení státní dotace MF ČR žadateli (majitel, zřizovatel) v plné výši.

 

Chci realizace protiradonových ozdravných opatření

Koncentrace radonu "před" a "po" ozdravení rodinného domu


Před - graf koncentrace radonu "před" ozdravením domuPo - graf koncentrace radonu "po" ozdravení domu

 

Pokud provádíme protiradonová opatření v objektu, který splňuje podmínky pro vyplacení státní dotace MF ČR, tak Vám vždy pomůžeme při kooperaci se Státní úřadem pro jadernou bezpečnost a územně příslušným krajským úřadem předmětnou státní dotaci získat.

Jsme držitelé osvědčení Meziresortní radonové komise „Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu".

Fakta, otázky, odpovědi

Legislativní podpora
 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (platnost od 1.1.2017) |

  par. 98, odst. 1
  "Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku."

  par. 98, odst. 2
  "Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě."

 • Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně (platnost od 1.1. 2017) ǀ

  par. 97, odst. 1
  „Referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy s obytnou nebo pobytovou místností je

  300 Bq/m3

  pro objemovou aktivitu radonu (dále OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti vztažené na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání

  1 µSv/h

  pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu (dále záření gama) v obytné nebo pobytové místnosti ve výšce 1.0 m nad podlahou a vzdálenosti 0.5 m od stěny.“

  + NOVĚ

  „Byla zrušena výjimka z preventivní ochrany pro stavby na pozemku s nízkým radonovým indexem!!!“ (platnost od 1.1. 2017)

 • ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ |

  Protiradonová ozdravná opatření ve stávajících objektech jsou založena na skutečnosti, kdy respektujeme celou řadu stavebních souvislostí, zejména však pracujeme se získanou informací o naměřených hodnotách OAR a záření gama v interiéru objektu tzv. „na straně bezpečnosti“, tedy zásadně v souladu s požadavky ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. Cílem námi navrhovaných protiradonových ozdravných opatření je zajistit, aby v předmětném stávajícím objektu nebyly po jejich profesionální realizaci překročeny níže uvedené referenční hodnoty OAR (objemové aktivity radonu) a záření gama.


SROVNÁNÍ RADONOVÉHO RIZIKA S JINÝMI ŽIVOTNÍMI RIZIKY PRO LIDSKÝ ORGANISMUS

Roční pobyt v koncentraci radonu 1000 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 10 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 2 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 500 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 5 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 300 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 3 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý druhý den

POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA realizace protiradonových ozdravných opatření
Realizace stavebně-technických prvků ve stávajícím objektu
Cena dle položkového rozpočtu
Zobraz modal okno validace
Identifikace zákazníka/objednatele
Jméno a příjmení / název firmy *
Adresa bydliště, ulice, č.p. *
Město / obec *
PSČ *
E-mail *
Telefon *
Identifikace objektu
Okres *
Město / obec *
PSČ *
Ulice, č.p. *
Katastrální území *
Číslo parcely *
Podklady pro technický návrh protiradonových ozdravných opatření dle ČSN
Typ spodní stavby *
Půdorys přízemí - 1.NP * / délka x šířka v m /
Rozměr suterénu - 1.PP v kontaktu s podložím * / délka x šířka x výška v m /
Způsob ventilace objektu *
Podlahové vytápění v kontaktní konstrukci s geologickým podložím *
Přílohy mailu
Protokoly všech měření radonu v objektu nebo na kontaktním pozemku Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží Technická zpráva projektové dokumentace
Nahrát soubor *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit