Home Otázky a odpovědi Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Fakta, otázky, odpovědi

Co je to radon?

RADON je vysoce toxický karcinogenní plyn, který není postihnutelný lidskými smysly. RADON není cítit ani vidět a z těchto důvodů je někdy označován za tzv. tichého zabijáka, kterého můžete ve svém domě, škole či pracovišti odhalit pouze tak, že si necháte provést test na radon neboli měření radonu ve vnitřním ovzduší objektu.

RADON je inertní radioaktivní plyn vznikající samovolným rozpadem radia Ra-226, které naopak vzniká postupnou přeměnou uranu U-238. V přírodě se tyto radioaktivní prvky vyskytují v horninách a půdách pod našimi domy a stavbami, kde působí jako stálý zdroj RADONU.

Jak se radon dostává do vašeho domu, školy, či pracoviště?

RADON se dostává do každého objektu s pobytovým prostorem jakýmkoliv otvorem, šachtou nebo podél prostupu mezi stavbou a podložím. Přísunovými cestami RADONU do objektu jsou ve zdivu a základech spodní stavby různé trhliny, praskliny, nefunkční ve spojích i v ploše nekvalitní montáží hydroizolace nebo u novostaveb nevhodné protiradonové izolace, dále netěsnosti okolo prostupů instalací vody, odpadů nebo plynu. Tlakové rozdíly mezi interiérem domu a vnější atmosférou, dané převážně vyšší teplotou uvnitř domu oproti teplotě základových zemin pod domem nebo prouděním větru, vytváří příznivé podmínky pro trvalé aktivní nasávání RADONU do netěsného objektu. Hlavním zdrojem RADONU v objektech jsou především podložní horniny, méně významným zdrojem jsou dodávaná voda a emanující stavební materiál podlah, zdiva a stropů.

Čím je radon nebezpečný?

Plynný RADON se ve vnitřním ovzduší vašeho domu, školy či kanceláře samovolně přeměňuje radioaktivním rozpadem na další radioaktivní částice, tzv. dceřiné produkty radonu, které jsou již v pevném stavu. Tyto kovové radioaktivní částice, které se v uzavřeném prostředí ložnic, pokojů, kanceláří nebo tříd kumulují do množství deseti až stamilionů atomů, společně s částečkami prachu vytvářejí tzv. radioaktivní aerosol. Tento radioaktivní aerosol se nepřetržitě při našem dýchání usazuje na povrchy dýchacích cest. Jedinou ochranou proti ozáření z radonu by bylo nedýchat, ale to by se zase člověk udusil. V dýchacích cestách dospělého člověka a ještě více při rychlejším dýchání u dítěte se tedy kumuluje značná část vdechovaných dceřiných produktů radonu a odtud téměř na kontaktu trvale ozařuje i matečné buňky plicní výstelky, které průběžně a po celý život člověka dělením zajišťují regeneraci výstelky, tím její funkčnost, a tedy nepřímo i dýchání a život. Zásah vysoce ionizujícího záření alfa může matečnou buňku usmrtit, ale také jen částečně poškodit. Poškození se v průběhu života člověka kumulují, kdy po překročení určité meze nevzniká už při dělení funkční buňka výstelky, ale buňka rakovinná, tedy velká, nefunkční a rychle se množící, takže nádor proroste plícemi, což vede ke smrti. RIZIKO VZNIKU RAKOVINY PLIC PROGRESIVNĚ NARŮSTÁ S ROSTOUCÍ KONCENTRACÍ RADONU A DOBOU POBYTU v prostorách domů, škol nebo pracovišť se jeho zvýšenou hladinou.

Význam a rozsah radonového nebezpečí České republiky v rámci světa!

V mnoha zemích světa je fenoménem trvalého nebezpečí pro zdraví a život obyvatelstva průmyslový a dopravní smog, zemětřesení, sopečná činnost, ničivé tsunami, zvyšování hladiny moří a oceánů, ničivá tornáda nebo rozsáhlé požáry. U nás je takovým fenoménem extrémně toxický radioaktivní plyn RADON se svým ionizujícím zářením, které poškozuje plicní tkáň a vede stejně jako kouření k RAKOVINĚ PLIC. Česká republika má vzhledem k relativně vysokému obsahu radionuklidů typu uran, radium a thorium v horninách a zeminách geologického podloží jednoznačně nejvyšší koncentrace radonu na světě. Podobné geologické podloží jako u nás je ve Švédsku, Finsku, jz. Anglii, v určitých oblastech Německa, USA a Kanady. V těchto „nejvíce postižených radonem“ zemích světa je potřeba uvést, že jejich zvýšené koncentrace radonu v obydlích dosahují hodnot 180 až 200 Bq/m3. Tyto hodnoty v ČR ve stávající zástavbě patří spíše k těm nízkým. V oblasti nové výstavby je v našem stavitelství nezřídka problémem postavit např. rodinný dům, který by vykazoval koncentrace radonu pod hodnotu 200 Bq/m3. Dlouhodobé statistiky výsledků měření radonu v objektech novostaveb a stávajících budov však jednoznačně prokazují, že se prevence a snižování ozáření z radonu v naší společnosti nedaří dlouhodobě reálně naplňovat.

Dávky ozáření z radonu v ČR velmi významně převyšují dávky od ostatních zdrojů ionizujícího záření např. lékařského, kterému je obyvatelstvo vystaveno. Odhaduje se, že referenční hodnota koncentrace radonu 300 Bq/m3 je v České republice překročena v téměř 100 000 budovách (zejména rodinných domech). Ve zhruba 8 000 domech byly přitom naměřeny zcela extrémní hodnoty koncentrací radonu nad hodnotu 1000 Bq/m3.

Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila, že RADON je u nekuřáka hlavní příčinou vzniku rakoviny plic. U kuřáků a osob, které již dříve kouřili, je více než pravděpodobné, že RADON jako hlavní příčina způsobí rakovinu plic. V celosvětové studii, která sdružuje údaje z mnoha národních studií, bylo riziko rakoviny plic průkazně doloženo pro pobyt v koncentracích radonu nad 150 Bq/m3.

Z tohoto důvodu Světová zdravotnická organizace (WHO), Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Vláda ČR, doporučují, aby všechny nové a stávající domy a objekty byly testovány na RADON! V objektech, kde budou měřením zjištěné hodnoty koncentrací radonu ve světě nad 150 Bq/m3, v ČR bohužel až nad 300 Bq/m3, by měla být navržena a provedena přiměřená protiradonová opatření.