Home Realizace Realizace protiradonových opatření pro novostavby

Realizace hydroradonových izolací

Od počátku provádění odborných služeb v Radonovém programu ČR bylo naším cílem nejen radon na stavebních pozemcích měřit, vyhodnocovat měření a vystavovat protokoly o stanovení radonového rizika, ale zejména u novostaveb realizovat protiradonovou ochranu dle ČSN současně proti radonu, zemní vlhkosti a spodní vodě.

Při porovnání na našem trhu dostupných izolací pro spodní stavby v parametrech kvality a životnosti materiálu a kvality technologických postupů montáže na spojích a detailech prostupů jsme došli k závěru, že nejvhodnějším a pro ČSN požadovaným řešením ochrany staveb proti vodě a radonu jsou termoplastové foliové izolace typu mPVC, LDPE, HDPE a další.

Chci realizace preventivních protiradonových opatření

VÝHODY TERMOPLASTOVÝCH FOLIÍ OPROTI ASFALTOVÝM IZOLACÍM

 • nižší cena foliových systémů oproti zastaralým "kontraproduktivním" asfaltovým izolacím
 • rychlost a kvalita montáže v nejvyšší kategorii těsnosti
 • systémově plynotěsně a vodotěsně opracované detaily prostupů instalací šachet, rohů a koutů
 • narozdíl od asfaltových izolací nemusí být v místech prostupu instalací napevno zabudovány tzv. plášťové trouby
 • delší životnost folií než asfaltových izolací, delší než doba životnosti chráněné stavby
 • pružnost a elasticita foliových materiálů je bezkonkurenční zejména při sedání stavby, folie nepraskají
 • foliové izolace vyhovují vysokým požadavkům a kritériím, dokonale chrání stavbu před radonem i agresivní vodou


Podle ověřených statistik je odhadem v každé druhé novostavbě s pobytovým prostorem vyšší koncentrace radonu než by mohla být, kdyby se ochrana proti radonu řešila systémově a na straně bezpečnosti v souladu s dimenzováním a výpočtem ČSN. Přibližně v každé páté novostavbě s pobytovým prostorem je překročená referenční hodnota objemové aktivity radonu.

 

 

Realizace odvětrání podloží

V případě realizace odvětrání podloží metodou „drenážní vrstvy" je nutné dodržet geometrii odsávacího, sběrného a odtahového potrubí, jejich dimenze a těsnost včetně jejich správné lokalizace a odsazení od vnější základových pasů. Důležité na stavbě je zajistit, aby potrubní systém uložený ve štěrkovém loži nebyl poškozen nebo dokonce zničen při následných stavebních pracích.

V případě realizace odvětrání podloží metodou „ventilační mezery" provádíme profesionální montáž tzv. AIR IZOLACÍ s odtahovým tělesem. Jedná se o metodu tzv. ztraceného bednění, která zvyšuje nosnost základové konstrukce při výrazné úspoře betonu. Tento systém zachovává dostatečný prostor pod podlahou pro rozvody kabelových a potrubních instalací.

Kvalitu systému preventivních protiradonových opatření garantujeme zápisem o předání a převzetí díla včetně záruční doby.

Fakta, otázky, odpovědi

Legislativní podpora
 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (platnost od 1.1.2017) |

  par. 98, odst. 1
  "Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku."

  par. 98, odst. 2
  "Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě."

 • Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně (platnost od 1.1. 2017) ǀ

  par. 97, odst. 1
  „Referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy s obytnou nebo pobytovou místností je

  300 Bq/m3

  pro objemovou aktivitu radonu (dále OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti vztažené na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání

  1 µSv/h

  pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu (dále záření gama) v obytné nebo pobytové místnosti ve výšce 1.0 m nad podlahou a vzdálenosti 0.5 m od stěny.“

  + NOVĚ

  „Byla zrušena výjimka z preventivní ochrany pro stavby na pozemku s nízkým radonovým indexem!!!“ (platnost od 1.1. 2017)

 • ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ |

  Protiradonová ozdravná opatření ve stávajících objektech jsou založena na skutečnosti, kdy respektujeme celou řadu stavebních souvislostí, zejména však pracujeme se získanou informací o naměřených hodnotách OAR a záření gama v interiéru objektu tzv. „na straně bezpečnosti“, tedy zásadně v souladu s požadavky ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. Cílem námi navrhovaných protiradonových ozdravných opatření je zajistit, aby v předmětném stávajícím objektu nebyly po jejich profesionální realizaci překročeny níže uvedené referenční hodnoty OAR (objemové aktivity radonu) a záření gama.


SROVNÁNÍ RADONOVÉHO RIZIKA S JINÝMI ŽIVOTNÍMI RIZIKY PRO LIDSKÝ ORGANISMUS

Roční pobyt v koncentraci radonu 1000 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 10 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 2 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 500 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 5 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 300 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 3 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý druhý den

POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA realizace preventivních protiradonových opatření
Realizace stavebně-technických prvků (hydroradonová izolace, resp. odvětrání podloží)
Cena dle položkového rozpočtu
Zobraz modal okno validace
Identifikace zákazníka/objednatele
Jméno a příjmení / název firmy *
Adresa bydliště, ulice, č.p. *
Město / obec *
PSČ *
E-mail *
Telefon *
Identifikace objektu
Okres *
Město / obec *
PSČ *
Ulice, č.p. *
Katastrální území *
Číslo parcely *
Podklady pro dimenzování stupně ochrany a výpočet tloušťky hydroradonové izolace dle ČSN
Typ spodní stavby *
Půdorys přízemí - 1.NP * / délka x šířka v m /
Rozměr suterénu - 1.PP v kontaktu s podložím * / délka x šířka x výška v m /
Způsob ventilace objektu *
Podlahové vytápění v kontaktní konstrukci s geologickým podložím *
Přílohy mailu
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží Technická zpráva projektové dokumentace
Nahrát soubor *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit