Home Projekty Protiradonová ozdravná opatření pro stávající objekty

Protiradonová ozdravná opatření

Cílem našich optimalizovaných projektů protiradonových ozdravných opatření je zajistit, aby po jejich profesionální realizaci byla koncentrace radonu v předmětném objektu při intenzitě větrání splňující hygienické podmínky výrazně pod hodnotou 300 Bq/m3. Běžnými profesionálně prováděnými opatřeními lze dosáhnout koncentrace radonu pod 150 Bq/m3.

Protiradonová ozdravná opatření se musí navrhovat ve smyslu zajištění optimalizace radiační ochrany nejen v případě, kdy koncentrace radonu v objektu s pobytovým prostorem překračuje stanovenou referenční hodnotu 300 Bq/m3, ale i v případech, kdy plánujete takové úpravy nebo změny stavby, které by mohly zvýšit koncentraci radonu v předmětném objektu s pobytovým prostorem.

 

Chci projekt protiradonových ozdravných opatření

Rozsah a způsob protiradonové a současně protivlhkostní ochrany stávajícího objektu závisí na níže uvedených parametrech |

 1. koncentrace radonu v pobytových/nepobytových místnostech objektu
 2. rychlost přísunu radonu, hodnota intenzity větrání, okamžité koncentrace radonu v přísunových cestách
 3. koncentrace radonu a plynopropustnost v základových zeminách pod objektem
 4. těsnost spodní stavby vzhledem ke geologickému podloží
 5. kvalita podlah a suterénního zdiva, množství a velikost trhlin, stav a funkčnost hydroizolace
 6. těsnost obvodového pláště objektu zejména průvzdušnost oken a dveří
 7. intenzita ventilace objektu, tzv. větrací režim závislý na přirozeném/nuceném způsobu větrání
 8. způsob vytápění objektu
 9. zdroj a způsob užívání vody v objektu, stanovená koncentrace radonu ve vodě

Všechny navrhované metody protiradonových ozdravných opatření máme založené na řešení dvou základních principů, a to primárně na snížení rychlosti přísunu radonu (současně zemní vlhkosti) do objektu a sekundárně na zajištění požadované intenzity ventilace objektu dle požadavků ČSN.


METODY PROTIRADONOVÝCH OZDRAVNÝCH OPATŘENÍ PRO STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

Pro zvýšení protiradonové ochrany a akceptovatelné snížení koncentrací radonu a záření gama u stávajících objektů (domy, školy, pracoviště) používáme v praxi ověřené a měřením radonu prokázané vysoce účinné metody protiradonových ozdravných opatření dle ČSN.

 

Metody aktivních stavebně–technických opatření
hlavní opatření založená na odvětrání podloží

 • Řízené podtlakové odvětrání podloží s částečnou nebo úplnou výměnou původních podlahových konstrukcí (vhodné pro případy podlah ve špatném stavu a zdiva se zvýšenou vlhkostí)

 • Řízené podtlakové odvětrání podloží bez zásahu do podlah uvnitř objektu (vhodné pro dodatečná opatření u objektů s kvalitní podlahovou konstrukcí)
Metody pasivních stavebně–technických opatření
doplňková opatření

 • Protiradonová izolace samostatná (velmi nízká účinnost)

 • Zamezení transportu radonu mezi suterénem a pobytovým přízemím

 • Těsnění trhlin, prostupů a jiných netěsností

 • Zvýšení přirozené ventilace nepobytových prostor

 • Zvýšení nucené ventilace pobytových prostor

Fakta, otázky, odpovědi

V jakých „stavebních případech” se musí řešit ochrana objektu proti radonu?
 • částečná nebo úplná rekonstrukce podlah, resp. výměna nových kontaktních podlahových konstrukcí
 • změna způsobu užívání při přeměně nepobytových prostor na pobytové prostory jako jsou např. přeměna půdního prostoru na vytápěný podkrovní pobytový prostor, přestavba sklepa či jiného suterénního technického prostoru na pobytový komerčně obchodní nebo kancelářský prostor atd.
 • zásahy ve stávajících kontaktních konstrukcích, které narušují celistvost stávající hydroizolace nebo nově hydroradonové izolace nebo při nich vznikají otvory v konstrukci bez hydroizolačních vrstev, např. nové prostupy instalací
 • opatření snižující vlhkost kontaktních konstrukcí jako jsou dodatečné provádění hydroizolace suterénního zdiva, vkládání izolace pod stěny, injektáže zdiva vytváření vzduchových kanálků nebo vrstev vně i uvnitř domu atd.
 • úpravy vedoucí ke změně vzduchotěsnosti, resp. průvzdušnosti obálky objektu jako jsou výměna oken, zateplení obvodového pláště, snížení průvzdušnosti střešního pláště v důsledku výměny krytiny nebo vytvoření nového střešního souvrství o vyšší těsnosti atd.
 • zásahy, které mění vzduchotěsnost konstrukcí oddělujících nepobytové prostory od prostor pobytových, jako jsou dodatečné provádění prostupů ve stropu nad sklepem, nové vstupy do garáží, změna vzduchotěsnosti stropu mezi nejvyšším podlažím a půdním prostorem atd.
 • regulace a změny systémů větrání nebo změny způsobu vytápění jako jsou zejména instalace podlahového vytápění v kontaktních konstrukcích, nová instalace nebo demontáž lokálních větracích ventilátorů, vzduchotechnických systémů, větracích průduchů a zemních vzduchových kolektorů, přípojka objektu k zemnímu výměníku tepla nebo vrtu s tepelným čerpadlem atd.

Při rekonstrukci, resp. výměně podlahové konstrukce se jedná o nejvhodnější okamžik k zapracování prvků ochrany proti radonu do stavebního záměru nebo projektu. Rozhodně není žádoucí, aby se původní podlahová konstrukce vyměnila za novou s tím, že na místo původní hydroizolace se položí tzv. protiradonová izolace, která má certifikát na „radon“. Tímto docílíte stavu, kdy se koncentrace radonu v objektu ještě zvýší. V dalších případech např. při výměně nových oken, zateplení obálky objektu se zvýšením energetické úspornosti, je důvodem návrhu a provedení protiradonových opatření skutečnost, že po jejich zrealizování se téměř vždy zvýší stávající hladina radonu v objektu, ale nikdo neví, o jakou hodnotu. Uvědomte si, že snížíte-li koncentrace radonu v objektu, snížíte tak zdravotní riziko vzniku rakoviny plic, kterému budou všichni jeho uživatelé trvale vystavováni. Při každém zvýšení resp. snížení stávající koncentrace radonu o 100 Bq/m3 se o 15 % zvyšuje resp. snižuje riziko vzniku rakoviny plic!

Na čem závisí koncentrace radonu ve stávajícím objektu?

Hladina radonu v objektu je dána vzájemným poměrem mezi rychlostí přísunu radonu a rychlostí jeho odvětrání. Hlavní parametry, které ovlivňují obě uvedené veličiny jsou

 • těsnost stavby vzhledem k podloží, tzn. kvalita podlahových konstrukcí a suterénních stěn, které jsou v kontaktu s podložím (trhliny, praskliny a stav hydroizolace)
 • koncentrace radonu v podloží pod objektem a propustnost podloží pro vodu a plyny
 • těsnost obvodového pláště, zejména průvzdušnost oken a dveří
 • intenzita větrání, která je určena způsobem větrání (přirozený okny nebo nucený lokální event. centrální VZT.), četností otevírání oken a dveří apod...
Kdy se z pohledu finančních nákladů vyplatí provést protiradonová opatření?

Obecně platí, že čím vyšší koncentraci radonu jste vystaveni, čím více předmětný dům, kancelář apod. hodláte využívat a čím více má obyvatel, tím více se jeho ozdravení vyplatí. Např. pro mladou rodinu se dvěma dětmi, která uvažuje, že bude v předmětném domě bydlet dalších 20 let, se vyplatí snížit koncentraci radonu i ze 300 Bq/m3.

Zásadní argumenty a zdůvodnění realizace protiradonových opatření

 • snížením či jinak redukcí hladin radonu klesne riziko vzniku rakoviny plic od radonu
 • snížením či jinak redukcí hladin radonu pod referenční hodnotu nebo níže se zvýší cena nemovitosti

Pro odhad rozumné výše finančních prostředků na protiradonová opatření používáme přepočet, který pracuje s údajem, že v domě s jedním obyvatelem se na snížení koncentrace radonu o 100 Bq/m3 se nepovažuje za rozumné vynakládat částku vyšší než 1000 Kč ročně. Uvedené číslo vynásobíme skutečným počtem osob, počtem let, po které budou v domě žít a číslem udávajícím, o kolik stovek Bq/m3 hodláme koncentraci snížit.

Příklad:

Počet osob v domě: 4
Doba pobytu: 20 let
Snížení předpokládané OAR o 500 Bq/m3

Rozumná výše nákladů na protiradonová opatření : 400.000 Kč

Legislativní podpora
 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (platnost od 1.1.2017) |

  par. 98, odst. 1
  "Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku."

  par. 98, odst. 2
  "Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě."

 • Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně (platnost od 1.1. 2017) ǀ

  par. 97, odst. 1
  „Referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy s obytnou nebo pobytovou místností je

  300 Bq/m3

  pro objemovou aktivitu radonu (dále OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti vztažené na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání

  1 µSv/h

  pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu (dále záření gama) v obytné nebo pobytové místnosti ve výšce 1.0 m nad podlahou a vzdálenosti 0.5 m od stěny.“

  + NOVĚ

  „Byla zrušena výjimka z preventivní ochrany pro stavby na pozemku s nízkým radonovým indexem!!!“ (platnost od 1.1. 2017)

 • ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ |

  Protiradonová ozdravná opatření ve stávajících objektech jsou založena na skutečnosti, kdy respektujeme celou řadu stavebních souvislostí, zejména však pracujeme se získanou informací o naměřených hodnotách OAR a záření gama v interiéru objektu tzv. „na straně bezpečnosti“, tedy zásadně v souladu s požadavky ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. Cílem námi navrhovaných protiradonových ozdravných opatření je zajistit, aby v předmětném stávajícím objektu nebyly po jejich profesionální realizaci překročeny níže uvedené referenční hodnoty OAR (objemové aktivity radonu) a záření gama.


SROVNÁNÍ RADONOVÉHO RIZIKA S JINÝMI ŽIVOTNÍMI RIZIKY PRO LIDSKÝ ORGANISMUS

Roční pobyt v koncentraci radonu 1000 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 10 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 2 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 500 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 5 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 300 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 3 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý druhý den

POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA projektu protiradonových ozdravných opatření
Popis stavebně-technických parametrů stávajících objektů Výsledky měření radonu Odborný a detailní popis jednotlivých stavebně-technických kroků Cenový položkový rozpočet Osvědčení "Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu" Půdorysy kontaktních podlaží se zakreslenými prvky protiradonové ochrany Detail skladby nové podlahové konstrukce Detail odtahového tělesa osazeného speciálním ventilátorem
od 14.000 Kčbez DPH pro objekt typu rodinného domu
Zobraz modal okno validace
Identifikace zákazníka/objednatele
Jméno a příjmení / název firmy *
Adresa bydliště, ulice, č.p. *
Město / obec *
PSČ *
E-mail *
Telefon *
Identifikace objektu
Okres *
Město / obec *
PSČ *
Ulice, č.p. *
Katastrální území *
Číslo parcely *
Podklady pro technický návrh protiradonových ozdravných opatření dle ČSN
Typ spodní stavby *
Půdorys přízemí - 1.NP * / délka x šířka v m /
Rozměr suterénu - 1.PP v kontaktu s podložím * / délka x šířka x výška v m /
Způsob ventilace objektu *
Podlahové vytápění v kontaktní konstrukci s geologickým podložím *
Přílohy mailu
Protokoly všech měření radonu v objektu nebo na kontaktním pozemku Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží Technická zpráva projektové dokumentace
Nahrát soubor *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit