Home Projekty Preventivní protiradonová opatření pro novostavby

Preventivní ochrana zdraví a života

Optimalizace protiradonové ochrany vám přinese garantované řešení v nejvyšší úrovni účinnosti za nejnižší možnou cenu!

Preventivně musí být proti radonu chráněny novostavby a přístavby s tzv. pobytovými prostory. Cílem našich optimalizovaných projektů preventivních protiradonových opatření je trvale zajistit, aby koncentrace radonu v novém objektu při ventilačních podmínkách, splňující požadavky stavební fyziky a hygieny, byla výrazně pod referenční hodnotou 300 Bq/m3, nejlépe pod hodnotou 100 Bq/m3 a současně, aby byla novostavba dostatečně chráněna po celou dobu její funkčnosti proti namáhání zemní vlhkostí a spodní vodou. Naše technické návrhy a projekty hydroradonové ochrany staveb vám šetří nemalé finance ve srovnání se zvyklostními stávajícími stavebními projekty, které neustále většinou navrhují řešení hydroizolací na bázi historicky ve všech směrech překonaných asfaltových izolací. Prosím, montáží asfaltových izolací na spojích a na detailech prostupů izolací nikdy nedosáhnete ani vodotěsného, natož plynotěsného systému!

Od roku 1995 jsme držitelé osvědčení "Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu".

 

Chci projekt preventivních protiradonových opatření

PROTIRADONOVÁ OCHRANA NOVOSTAVBY


Rozsah a způsob protiradonové a současně protivlhkostní ochrany novostavby resp. přístavby závisí na níže uvedených parametrech |

 1. radonový index pozemku
 2. typ spodní stavby a stupeň hydrofyzikálního namáhání
 3. plocha kontaktní konstrukce s geologickým podložím
 4. umístění pobytových prostor
 5. způsob a úroveň ventilace
 6. přítomnost rizikových faktorů např. podlahové vytápění v kontaktní konstrukci


METODY A ROZSAH PREVENTIVNÍCH PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ

Jednostupňová ochrana bez odvětrání podloží

 • hydroradonová izolace

Dvoustupňová ochrana s odvětráním podloží

 • hydroradonová izolace s drenážní vrstvou
 • hydroradonová izolace „nad" ventilační mezerou
 • hydroradonová izolace „pod" ventilační mezerou

 

PROJEKT PREVENTIVNÍCH PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ DLE ČSN 73 0601 OBSAHUJE


Textová část

 • popis stavebně-technických parametrů novostavby
 • návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu v pobytovém prostoru
 • výsledky měření radonu (statistické hodnoty OAR, plynopropustnost)
 • odborný a detailní popis jednotlivých stupňů opatření v podlahové konstrukci a její přípravou před izolací
 • popis odvětrání podloží
 • způsob ochrany hydroradonové izolace
 • cenový položkový rozpočet pro jednotlivé stupně (hydroradonová izolace/odvětrání podloží)


Výkresová část

 • dimenzování ochrany a výpočet tloušťky hydroradonové izolace dle ČSN
 • skladba a řez podlahovou konstrukcí
 • zákres prvků protiradonové ochrany do stavebního půdorysu základů (odsávací, sběrná a odtahová potrubí vč. specifikace jejich dimenze, těsnosti a lokalizace v základové konstrukci)
 • technické listy a certifikáty hydroradonových izolací

Fakta, otázky, odpovědi

Co znamená pojem „protiradonová izolace”?

Protiradonová izolace, resp. hydroradonová izolace, je každá hydroizolace, která má vyspecifikovaný typ materiálu a vypočítanou potřebnou tloušťku dle ČSN.

Dimenzování ochrany proti radonu dle ČSN určuje, zda bude hydroradonová izolace aplikována ve spodní stavbě samostatně nebo v kombinaci s tzv. odvětráním podloží.

Jinými slovy, ve stavebních projektech, které navrhují tzv. „odhadem“ ochranu proti radonu bez aplikace a výpočtu ČSN neplatí, že uvedená hydroizolace (i když má stanovený součinitel difuze radonu) je současně dostatečnou ochranou proti radonu, a to bez ohledu na přítomnost či absenci tzv. odvětrání podloží.

Co znamená pojem „odvětrání podloží”?

Jedná se o tzv. druhý stupeň protiradonových opatření, který se vždy provádí v kombinaci s hydroradonovou izolací.Odvětrání podloží lze navrhovat a realizovat ve dvou základních variantách, a to buď tzv. drenážním systémem nebo tzv. ventilační vrstvou (mezerou). Uvedené varianty mají různé modifikace vzhledem k hydroradonové izolaci a mohou být v pasivní nebo aktivní variantě, tzn. se speciálním ventilátorem. Doporučujeme výše uvedené řešit s odborníky, současný stav odborné způsobilosti a úrovně zkušeností v oblasti stavebních projektů je velmi nedostatečný až kontraproduktivní.

Příklady nesprávného a neprofesionálního řešení preventivní ochrany proti radonu!

Příklad 1
„V místě řešené stavby byla zjištěna střední hladina radonu. Ve skladbě podlahy na zemině je umístěn asfaltový pás sloužící jako protiradonová vrstva pro případ zvýšené hladiny radonu a současně bude provedena hydroizolace „jinou“ asfaltovou lepenkou“.

Příklad 2
„Podlahová konstrukce bude provedena v 1. kategorii těsnosti s „jistou“ asfaltovou izolací a současně bude věnována pozornost všem detailům prostupů procházejících izolací“

Příklad 3
„Protiradonové izolace proti zemní vlhkosti – 1x asfaltová penetrace, 1x oxidovaný asfaltový pás, 1x modifikovaný pás.“

KOMENTÁŘ
Jedná se o povrchní neodborné popisy s formálním užitím terminologie „radon“ a „protiradonová izolace“.

Legislativní podpora
 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (platnost od 1.1.2017) |

  par. 98, odst. 1
  "Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku."

  par. 98, odst. 2
  "Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě."

 • Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně (platnost od 1.1. 2017) ǀ

  par. 97, odst. 1
  „Referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy s obytnou nebo pobytovou místností je

  300 Bq/m3

  pro objemovou aktivitu radonu (dále OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti vztažené na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání

  1 µSv/h

  pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu (dále záření gama) v obytné nebo pobytové místnosti ve výšce 1.0 m nad podlahou a vzdálenosti 0.5 m od stěny.“

  + NOVĚ

  „Byla zrušena výjimka z preventivní ochrany pro stavby na pozemku s nízkým radonovým indexem!!!“ (platnost od 1.1. 2017)

 • ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ |

  Protiradonová ozdravná opatření ve stávajících objektech jsou založena na skutečnosti, kdy respektujeme celou řadu stavebních souvislostí, zejména však pracujeme se získanou informací o naměřených hodnotách OAR a záření gama v interiéru objektu tzv. „na straně bezpečnosti“, tedy zásadně v souladu s požadavky ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. Cílem námi navrhovaných protiradonových ozdravných opatření je zajistit, aby v předmětném stávajícím objektu nebyly po jejich profesionální realizaci překročeny níže uvedené referenční hodnoty OAR (objemové aktivity radonu) a záření gama.


SROVNÁNÍ RADONOVÉHO RIZIKA S JINÝMI ŽIVOTNÍMI RIZIKY PRO LIDSKÝ ORGANISMUS

Roční pobyt v koncentraci radonu 1000 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 10 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 2 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 500 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 5 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 300 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 3 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý druhý den

POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA projektu preventivních protiradonových opatření
Popis stavebně-technických parametrů novostavby Návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu v pobytovém prostoru Výsledky měření radonu (statistické hodnoty OAR, plynopropustnost) Odborný a detailní popis jednotlivých stupňů opatření v podlahové konstrukci a její přípravou před izolací Detailní popis odvětrání podloží Způsob ochrany hydroradonové izolace Cenový položkový rozpočet pro jednotlivé stupně (hydroradonová izolace/odvětrání podloží) Dimenzování ochrany a výpočet tloušťky hydroradonové izolace dle ČSN Skladba a řez podlahovou konstrukcí Zákres prvků protiradonové ochrany do stavebního půdorysu základů (odsávací, sběrná a odtahová potrubí vč. specifikace jejich dimenze, těsnosti a lokalizace v základové konstrukci) Technické listy a certifikáty hydroradonových izolací
od 4.000 Kčbez DPH pro novostavbu typu rodinného domu
Zobraz modal okno validace
Identifikace zákazníka/objednatele
Jméno a příjmení / název firmy *
Adresa bydliště, ulice, č.p. *
Město / obec *
PSČ *
E-mail *
Telefon *
Identifikace novostavby
Místo novostavby (město, obec resp. ulice) *
Katastrální území *
Číslo parcely *
Podklady pro dimenzování stupně ochrany a výpočet tloušťky hydroradonové izolace dle ČSN
Typ spodní stavby *
Půdorys přízemí - 1.NP * / délka x šířka v m /
Rozměr suterénu - 1.PP v kontaktu s podložím * / délka x šířka x výška v m /
Způsob ventilace objektu *
Podlahové vytápění v kontaktní konstrukci s geologickým podložím *
Přílohy mailu
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží Technická zpráva projektové dokumentace
Nahrát soubor *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit