Home Měření radonu Měření radonu v objektu

Změříme vám radon ve vašem stávajícím objektu!

Zajistíte-li ve vaší novostavbě nebo stávajícím objektu reálnou ochranu proti radonu, vlhkosti a vodě - tzv. "3v1", ochráníte jejich uživatele před škodlivým účinkem ionizujícího záření z radonu, tedy možným vznikem rakoviny plic a současně proti negativnímu působení zemní vlhkosti a vody na spodní stavbu.

2.490 až 5.990 Kč
bez dph včetně dopravy po celé ČR !
Nezávazná poptávka
Jsme akreditovaný subjekt s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jsme držitelé osvědčení „ Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu „.
Radonové nebezpečí!

Měření radonu by se nemělo provádět jenom proto, že je v souladu se zákonnou povinností, kterou z nějakého důvodu nařídil stavební úřad jako splnění jednoho z požadavků pro vydání úředního rozhodnutí.

Cílem měření radonu ve stavbách a budovách je získat objektivní a pravdivou informaci o koncentracích radonu v pobytovém prostoru novostavby nebo stávajícího objektu jako podkladu pro kontrolu kvality vnitřního ovzduší s akceptovatelnou a přijatelnou hladinou radonu v novostavbě resp. ve stávajícím objektu, který budou obývat nebo provozovat další desítky let. Dalším neméně důležitým cílem měření je získání podkladů pro rozhodování, zda u stávajícího objektu dotčeného např. změnou stavby je potřeba navrhnout a zrealizovat “optimalizovaná” protiradonová opatření.

Chci změřit radon
Kdy a proč je důležité provádět měření radonu v dokončené novostavbě?
Pro účely kolaudačního řízení, povolení k užívání a provozu novostavby objektu
Pro kontrolu dostatečné účinnosti preventivně navržené ochrany stavby proti radonu dle ČSN
Pro rozhodnutí, zda navrhnout a zrealizovat dodatečná opatření vedoucí ke zvýšení stávající úrovně ochrany proti radonu
Kdy a proč je důležité provádět měření ve stávajícím objektu?
Před rekonstrukcí podlah nebo realizací dodatečné izolace nebo rozvodu instalací v kontaktní konstrukci

mění se parametr těsnosti spodní stavby a tím i rychlost přísunu radonu do objektu.

Před nástavbou či vestavbou

uvedená změna stavby vede ke zvýšení tzv. komínového efektu a tím dojde ke zvýšení přísunu radonu do objektu.

Před změnou užívání z nepobytových na pobytové prostory

nepobytové prostory většinou vykazují velmi nízkou úroveň ochrany proti radonu.

Před výměnou nových oken nebo zateplením fasády

zvyšuje se těsnost a neprůvzdušnost konstrukce, snižuje se výměna vzduchu, zvyšuje se koncentrace radonu v objektu.

Pro ověření dostatečné úrovně a účinnosti protiradonových opatření

nastavení provozu speciálního ventilátoru pro odtah radonu z prostoru pod podlahou.

Pro rozhodnutí v realitní činnosti koupě-prodej

tržní cena nemovitostí se zvýšenou koncentrací radonu je nižší až o 7% než u nemovitosti s nízkou hladinou radonu.

Metody a způsoby měření radonu
Týdenní integrální měření elektretovou dozimetrií
základní měřící metoda

Elektretovou dozimetrií se měří průměrná hodnota objemové aktivity radonu. Součástí našeho měření jsou radiometrickou sondou zjištěné okamžité dávkové příkony záření gama (okamžitým skenováním zdiva a podlahové konstrukce zjišťujeme radioaktivitu stavebního materiálu).

Doba měření
7 dní

Rozsah a způsob měření
Měřícími místy jsou většinou pobytové/nepobytové prostory osazené „dvojicí elektretových dozimetrů“ jako stanoveného měřidla v rozsahu a počtu dle platné metodiky SÚJB.

Vypovídající schopnost měření
Jedná se o základní měření poskytující prvotní údaje o průměrné koncentraci radonu v objektu. V daném případě však nemáme žádnou informaci o rychlosti přísunu radonu do místnosti a součiniteli ventilace (intenzita větrání, výměna vzduchu) v místnosti, za kterých bylo měření dosaženo.

Výstup měření
Protokol o měření objemové aktivity radonu a záření gama.

2.990 až 5.990 Kč bez DPH
včetně dopravy pro objekt rodinného domu
Kontinuální měření radonu
speciální průkazná metoda

Kontinuálním monitorem radonu zjišťujeme časový průběh koncentrace radonu v předmětné místnosti. Na počátku měření se provede tzv. ventilační experiment, kdy se měřená místnost intenzivně vyvětrá přes otevřená okna či dveře, poté se místnost uzavře a kontinuální monitor zaznamenává v průběhu několika dalších hodin tzv. nárůstovou křivku do okamžiku, kdy se v měřeném prostoru ustálí tzv. stacionární objemová aktivita radonu (maximální dynamická hodnota koncentrace radonu v místnosti). Z nárůstové křivky odbornou metodou stanovíme dva základní parametry, rychlost přísunu radonu do místnosti a tzv. součinitel ventilace.

Doba měření
48 hodin až 14 dní

Vypovídající schopnost měření
Jedná se o speciální měření, jehož výsledkem je nejen časový záznam koncentrace radonu za celou dobu expozice, který ukazuje změny koncentrace radonu v čase, ale z nárůstové křivky tzv. ventilačního experimentu lze stanovit rychlost přísunu radonu do místností a součinitele ventilace v místnosti.

4.000 až 9.000 Kč bez DPH
včetně dopravy pro objekt rodinného domu
Radonová diagnostika včetně projektu protiradonových ozdravných opatření

Cílem diagnostických měření a podrobného šetření je identifikovat, lokalizovat a kvantifikovat zdroje, přísunové cesty radonu do objektu a způsob jeho šíření v objektu.

Doba měření
7 dní

Rozsah a způsob měření

 • stanovení časového průběhu koncentrace radonu do rizikové místnosti
 • stanovení průměrné koncentrace radonu v místnostech objektu
 • měření okamžitých koncentrací radonu v přísunových cestách radonu do objektu
 • stanovení radonového indexu pozemku
 • stanovení plynopropustnosti ve vrstvách pod podlahou
 • analýza rychlosti přísunu radonu a součinitele ventilace v místnosti
 • měření dávkového příkonu záření gama (radioaktivita stavebního materiálu)

Výstup radonové diagnostiky a podrobného šetření
Protokol o radonové diagnostice s optimalizovaným projektem protiradonových ozdravných opatření vč. položkového rozpočtu.

10.000 až 14.000 Kč bez DPH
včetně dopravy pro objekt rodinného domu

Fakta, otázky, odpovědi

Proč se provádí měření v novostavbě a ve stávajícím objektu před rekonstrukcí?

Smyslem kontrolního měření radonu v dokončené novostavbě je zjistit, zda navržená a kvalitně provedená preventivní opatření jsou dostatečně účinná a jakým koncentracím radonu budou vystaveni jeho budoucí uživatelé nebo provozovatelé.

Měření radonu ve stávajícím objektu přináší informaci o výši hladin radonu a je rozhodujícím kritériem, zda a v jakém rozsahu a jakými metodami provádět optimalizovaná protiradonová opatření.

Jak postupovat v případě, když základní měření signalizuje zvýšené hladiny radonu?

Nejdůležitější je nepodlehnout panice, a to i když měřičská firma v protokolu o základním měření (většinou týdenní integrální měření elektretovou dozimetrií) neprofesionálně konstatovala, že je překročená referenční hodnota objemové aktivity radonu 300 Bq/m3. Při hodnotách výměny vzduchu (součinitele ventilace) pod 0.1 1/h, které nejsou v měřených uzavřených novostavbách ničím neobvyklým, ani koncentrace radonu 600 až 800 Bq/m3 nemusí znamenat reálné překročení referenčních hodnot, protože pro splnění podmínek stavební fyziky a hygieny je zapotřebí, aby v pobytových a obytných místnostech intenzita výměny vzduchu pohybovala v době užívání a pobytu osob alespoň na hodnotě 0.2 1/h při pasivním větracím uživatelském režimu nebo až na hodnotách 0.4 až 0.6 1/h při aktivním s VZT větracím uživatelském režimu. Speciálním měřením kontinuálním monitorem radonu zjistíme rychlosti přísunu radonu a součinitel výměny vzduchu v uzavřené nejrizikovější místnosti objektu. Z uvedené rychlosti přísunu radonu vypočítáme, jaká koncentrace radonu bude v rizikové místnosti za výše uvedených zdravotně-nezávadných ventilačních podmínek, které budou reálně zajištěné při užívání objektu. Až tuto „přepočítanou“ koncentraci radonu porovnáme s referenční hodnotou 300 Bq/m3 nebo jinou např. nižší hodnotou navrhovanou výpočtem ČSN, která je např. uvedená ve smlouvě o dílo jako podmínka díla bez skrytých vad a nedodělků! V případě, že bude „přepočítaná“ koncentrace radonu vyšší, nežli 300 Bq/m3 resp. než jiná navrhovaná koncentrace výpočtem ČSN, tak bude potřeba přistoupit k dodatečným protiradonovým opatřením. U novostaveb se v žádném případě tzv. nekopou podlahy a neopravuje se hydroizolace, ale řešení protiradonových opatření se hledá v nedestruktivní formě většinou vně objektu. Bohužel nákladově se většinou jedná o finanční částku 100 až 150 tis. Kč pro stavbu typu RD.

Co ještě před kolaudací novostavby kontrolujeme měřením radonu?

Kromě zjišťované koncentrace radonu v pobytových místnostech objektu a ověření účinnosti preventivních protiradonových opatření kontrolujeme v podstatě kvalitu stavebních prací. V případě, že jsou v novostavbě zjištěné hladiny radonu, tak vše ukazuje na nekvalitu stavebních prací, kdy spodní stavba vykazuje na kontaktu se základovými zeminami a geologickým podložím netěsnosti nebo poškození v hydroizolační bariéře. Jinými slovy spodní stavba a základové konstrukce mohou mít v budoucnu problém s přísunem zemní vlhkosti nebo dokonce spodní vody. Proč? Protože vstupní cesty atomů radonu a molekul vody v kapalném i plynném skupenství jsou podobné ne-li totožné. Zvýšené hladiny radonu v objektu indikují netěsnou hydroizolaci na spojích, na prostupech, v místech poškozených nebo dokonce mohou odhalit skutečnost, že byla použita zcela nevhodná hydroizolace.

Legislativní podpora
 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (platnost od 1.1.2017) |

  par. 98, odst. 1
  "Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku."

  par. 98, odst. 2
  "Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě."

 • Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně (platnost od 1.1. 2017) ǀ

  par. 97, odst. 1
  „Referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy s obytnou nebo pobytovou místností je

  300 Bq/m3

  pro objemovou aktivitu radonu (dále OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti vztažené na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání

  1 µSv/h

  pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu (dále záření gama) v obytné nebo pobytové místnosti ve výšce 1.0 m nad podlahou a vzdálenosti 0.5 m od stěny.“

  + NOVĚ

  „Byla zrušena výjimka z preventivní ochrany pro stavby na pozemku s nízkým radonovým indexem!!!“ (platnost od 1.1. 2017)

 • ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ |

  Protiradonová ozdravná opatření ve stávajících objektech jsou založena na skutečnosti, kdy respektujeme celou řadu stavebních souvislostí, zejména však pracujeme se získanou informací o naměřených hodnotách OAR a záření gama v interiéru objektu tzv. „na straně bezpečnosti“, tedy zásadně v souladu s požadavky ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. Cílem námi navrhovaných protiradonových ozdravných opatření je zajistit, aby v předmětném stávajícím objektu nebyly po jejich profesionální realizaci překročeny níže uvedené referenční hodnoty OAR (objemové aktivity radonu) a záření gama.


SROVNÁNÍ RADONOVÉHO RIZIKA S JINÝMI ŽIVOTNÍMI RIZIKY PRO LIDSKÝ ORGANISMUS

Roční pobyt v koncentraci radonu 1000 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 10 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 2 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 500 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 5 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 300 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 3 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý druhý den

POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA měření radonu v objektu
Protokol o měření objemové aktivity radonu a záření gama stavebního materiálu v objektu Nadstandardní servis - v případě negativního výsledku měření nabízíme řešení od odborné konzultace zdarma přes realizaci tzv. odborného šetření s radonovou diagnostikou objektu, až po technický návrh protiradonových opatření "ušitý na míru" pro předmětný objekt
2.490 až 5.990 Kčbez DPH včetně dopravy pro novostavbu typu rodinného domu
Zobraz modal okno validace
Identifikace zákazníka/objednatele
Jméno a příjmení / název firmy *
Adresa bydliště, ulice, č.p. *
Město / obec *
PSČ *
E-mail *
Telefon *
Identifikace objektu
Okres *
Město / obec *
PSČ *
Ulice, č.p. *
Katastrální území *
Číslo parcely *
Podklady pro hodnocení úrovně ochrany objektu proti radonu dle ČSN
Typ spodní stavby *
Půdorys přízemí - 1.NP * / délka x šířka v m /
Rozměr suterénu - 1.PP v kontaktu s podložím * / délka x šířka x výška v m /
Způsob ventilace objektu *
Podlahové vytápění v kontaktní konstrukci s geologickým podložím *
Přílohy mailu
Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží Technická zpráva projektové dokumentace
Nahrát soubor *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit