Home Měření radonu Měření radonu na pozemku

Chystáte se stavět?Změříme vám radon na pozemku!

Zajistíte-li ve vaší novostavbě nebo stávajícím objektu reálnou ochranu proti radonu, vlhkosti a vodě - tzv. "3v1", ochráníte jejich uživatele před škodlivým účinkem ionizujícího záření z radonu, tedy možným vznikem rakoviny plic a současně proti negativnímu působení zemní vlhkosti a vody na spodní stavbu.

2.490 až 4.990 Kč
bez dph včetně dopravy po celé ČR !
Nezávazná poptávka
Jsme akreditovaný subjekt s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jsme držitelé osvědčení „ Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu „.
Hrozí vám rakovina plic!

Hrozí vám rakovina plic! Měření radonu na pozemku a následný technický návrh protiradonové ochrany dle ČSN před stavbou rozhodně nepodceňujte!

Měření radonu na stavebním pozemku nesmí být stavebníkem nebo projektantem požadováno pouze jako úřední formalita pro stavební úřad v rámci řízení o povolení nebo ohlášení stavby, ale musí být realizované za účelem zjištění konkrétní koncentrace radonu vyjádřené v číselné podobě a geologické „in situ” plynopropustnosti základových zemin pod navrhovanou novostavbou resp. přístavbou. Výše uvedené údaje společně se stavebně-technickými parametry navrhované novostavby nám umožní optimalizovat dle ČSN návrh preventivní protiradonové ochrany pro konkrétní stavbu. Protiradonová ochrana se tak současně stane dostatečnou a trvale funkční ochranou novostavby proti zemní vlhkosti a spodní vodě.

Chci změřit radon
Způsob ochrany novostavby proti radonu

Způsob ochrany novostavby závisí nejen na velikosti radonového potenciálu (číselná hodnota koncentrace radonu v jednotkách kBq/m3 a odborně stanovená geologická plynopropustnost základových a podložních zemin), ale současně na níže uvedených parametrech navrhované novostavby, kterými jsou |

Typ spodní stavby

bez suterénu/se suterénem, ve výpočtu ČSN se zadává plocha kontaktní konstrukce s geologickým podložím v jednotkách m2

Způsob ventilace novostavby

přirozené větrání/aktivní vzduchotechnika

Způsob vytápění novostavby

bez podlahového vytápění/s podlahovým vytápěním v kontaktní konstrukci s geologickým podložím

Lokalizace pobytových místností

v kontaktním podlaží/v nekontaktním podlaží

Pouze u nás obdržíte k protokolu o měření
zdarma tyto materiály
PROTOKOL O STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU (dále RIP)

dle par. 98, odst. 1, atomového zákona č. 263/2016 Sb., kde jsou uvedené rozhodné parametry

 • koncentrace radonu, tzv. třetího kvartilu Q3 OAR v kBq/m3
 • plynopropustnost základových zemin

které se dosazují do software výpočtu ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“, tzv. „dimenzování stupně ochrany a výpočtu potřebné tloušťky izolace proti pronikání radonu, zemní vlhkosti a spodní vody z geologického podloží“

DIMENZOVÁNÍ STUPNĚ OCHRANY A VÝPOČET POTŘEBNÉ TLOUŠŤKY HYDRORADONOVÉ IZOLACE

dle ČSN 73 0601 (2019) „Ochrana staveb proti radonu z podloží“, kdy protiradonová a současně protivlhkostí ochrana závisí na již uvedených parametrech stanovených radonovým průzkumem geologického podloží stavebního pozemku pod navrhovanou „novostavbou resp. přístavbou objektu“ a současně na typu spodní stavby a přítomnosti resp. absenci PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ v kontaktní konstrukci s geologickým podložím

TECHNICKÝ NÁVRH OPTIMALIZOVANÉ OCHRANY SPODNÍ STAVBY PROTI RADONU, ZEMNÍ VLHKOSTI A SPODNÍ VODY

a to včetně cenové nabídky pro dodávku a odbornou montáž hydroradonové izolace

DŮLEŽITÉ ǀ Pro zákazníky / stavebníky / stavební firmy, kteří objednají radonový průzkum, nabízíme velmi výhodné ceny většinou NIŽŠÍ než u zvyklostně (bez výpočtu ČSN) pouze odhadem navrhovaných asfaltových izolací !!!

Chci změřit radon

Fakta, otázky, odpovědi

V čem spočívá důležitost a význam měření radonu na stavebním pozemku?

Protiradonová opatření, a to vždy při každé projektované novostavbě se navrhují s cílem zajistit budoucímu uživateli nového objektu co možná nejnižší koncentraci radonu. Očekává se, že stále častěji budou tyto vztahy mezi projektantem a investorem navrhované novostavby předmětem smluvních ujednání. K naplnění výše uvedeného je potřeba opatřit si řadu vstupních podkladů, mezi které patří i měření radonu na pozemku. Ušetřit investorovi částku 3 až 6 tis. Kč za měření radonu a v případě naší firmy i za autorizované zpracování optimalizovaného návrhu protiradonových opatření dle ČSN se projektantovi a následně investorovi nemusí vůbec vyplatit. V případě tzv. „jen odhadnutého“ opatření bez použití ČSN, které bude nedostatečné a v novostavbě budou kontrolním měřením zjištěné zvýšené hladiny radonu, se dodatečné náklady na snížení radonu v dokončené stavbě pak pohybují v řádu desetitisíců až statisíců korun. Navržené „odhadem“ protiradonové opatření bude vždy v rozporu s normou. Právně je vše u případného soudu přitěžující okolností a zvýšená koncentrace radonu v objektu obecně je judikaturou ČR klasifikována jako skrytá vada. V oblasti realit koupě – prodej je cena předmětné nemovitosti se zvýšenou koncentrací radonu o 7 % nižší oproti ceně tržní.

Preventivní ochrana novostaveb proti radonu v ČR!

V oblasti občanské a bytové výstavby se při nedostatečné kontrolní a dohledové funkci úřadu a státu stalo zvyklostí, že po změření radonu si stavební úřad tzv. „odškrtne“ splněnou povinnost investora-stavebníka. Stavební projektant ve stavebním projektu bez použití DIMENZOVÁNÍ OCHRANY A VÝPOČET PROTIRADONOVÉ (HYDRORADONOVÉ) IZOLACE V MATERIÁLU A JEHO TLOUŠŤCE podle ČSN 73 0601 ponechá tzv. odhadnutou „nějakou takovou“ verzi protiradonové a protivlhkostní ochrany (např. v textu projektu pouze uvede, že „izolace proti vlhkosti a radonu bude provedena 1x asfaltovou penetrací a 1x vrstvou asfaltové izolace typu XY) nebo dokonce zcela neekonomicky a současně dle ČSN nesprávně jednu vrstvu hydroizolace doplní o další vrstvu protiradonové izolace. Nebo při tzv. vysokém radonovém riziku bez výpočtu dle ČSN doplní protiradonovou izolaci o tzv. odvětrání podloží, jehož možné varianty neumí odborně technicky a systémově funkčně zapracovat do stavebních konstrukcí! V mnoha případech se tak stává, že stavební projekt neřeší „protiradonová opatření“, ale paradoxně řeší zcela v rozporu s požadavky ČSN tzv. „proradonová opatření“! V našem stavitelství se jedná o běžnou záležitost, kterou v neprospěch stavebníka, jeho životní investici a hlavně jeho zdraví většinou nikdo neřeší. Proč ? Protože za všechno dle legislativy ČR zodpovídá právě stavebník-investor, kdy stavební úřad nekontroluje dodržení ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti účinkům radonu z podloží ani teoreticky ve stavebním projektu a většinou ani v praxi požadovaným kontrolním měřením radonu v dokončené novostavbě s ověřením dostatečné účinnosti navržených opatření.

Proč se provádí detailní radonový průzkum na zastavované ploše stavby?

RADONOVÉ RIZIKO konkrétního stavebního pozemku lze zjistit pouze přímým měřením. Objemová aktivita radonu v podložních horninách a zeminách je místo od místa na vzdálenost do jednoho metru značně variabilní. Z tohoto důvodu je potřeba zjistit skutečnou koncentraci radonu, která bude působit na základovou konstrukci a na tuto konkrétní radonovou zátěž navrhnout a spočítat dostatečnou ochranu dle ČSN. Detailní, znamená, že pro stavbu typu rodinného domu se musí provést měření minimálně v 15 bodech předmětné plochy. Bohužel za 35 let praxe máme nezpochybnitelné a průkazné informace z trhu „měřících radon subjektů, tzn. držitelů povolení SÚJB“, že se provádí např. pro zmiňovaný rodinný dům namísto 15 bodů maximálně 4 až 5 bodů. V tomto případě se jedná o neobjektivní a nekorektní měření se zjištěným až zavádějícím stavem skutečné velikosti radonového rizika. V případě větších souvisle zastavovaných ploch novostaveb nad 800 m2 (plošné stavby) se radonový průzkum musí provádět v síti 10 x 10 m. Obdobné podmínky platí i pro odborné stanovení geologické plynopropustnosti základových zemin z mělkých vrtů do hloubky 1.0 m, která by se jako neméně důležitý parametr neměla zvláště u „negeologických“ měřících radon subjektů zástupně odhadovat až de facto vymýšlet. Proč ? Protože v dimenzování a výpočtu potřebné tloušťky hydroizolace proti radonu dle ČSN se s těmito parametry korektně „matematicky v konkrétním číselném údaji“ pracuje. Nikoliv tak, jak je zvyklostí, že se do stavebního projektu odhaduje ochrana proti radonu pouze rámcově dle termínu „nízký“, „střední“ či „vysoký“ index.

Legislativní podpora
 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (platnost od 1.1.2017) |

  par. 98, odst. 1
  "Každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku."

  par. 98, odst. 2
  "Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě."

 • Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně (platnost od 1.1. 2017) ǀ

  par. 97, odst. 1
  „Referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy s obytnou nebo pobytovou místností je

  300 Bq/m3

  pro objemovou aktivitu radonu (dále OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti vztažené na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání

  1 µSv/h

  pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu (dále záření gama) v obytné nebo pobytové místnosti ve výšce 1.0 m nad podlahou a vzdálenosti 0.5 m od stěny.“

  + NOVĚ

  „Byla zrušena výjimka z preventivní ochrany pro stavby na pozemku s nízkým radonovým indexem!!!“ (platnost od 1.1. 2017)

 • ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ |

  Protiradonová ozdravná opatření ve stávajících objektech jsou založena na skutečnosti, kdy respektujeme celou řadu stavebních souvislostí, zejména však pracujeme se získanou informací o naměřených hodnotách OAR a záření gama v interiéru objektu tzv. „na straně bezpečnosti“, tedy zásadně v souladu s požadavky ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. Cílem námi navrhovaných protiradonových ozdravných opatření je zajistit, aby v předmětném stávajícím objektu nebyly po jejich profesionální realizaci překročeny níže uvedené referenční hodnoty OAR (objemové aktivity radonu) a záření gama.


SROVNÁNÍ RADONOVÉHO RIZIKA S JINÝMI ŽIVOTNÍMI RIZIKY PRO LIDSKÝ ORGANISMUS

Roční pobyt v koncentraci radonu 1000 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 10 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 2 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 500 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 5 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý den

Roční pobyt v koncentraci radonu 300 Bq/m3 odpovídá zdravotní újmě z 3 vykouřených cigaret denně (i pro malé dítě) nebo absolvování 1 x RTG snímku plic každý druhý den

POPTÁVKA / OBJEDNÁVKA měření radonu na pozemku
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku Návrh ochrany stavby proti radonu, zemní vlhkosti a spodní vodě sloužící jako odborná příloha do stavební dokumentace Cenovou nabídku na odbornou montáž hydroradonové izolace Technický list s vypočítanou hydroradonovou izolací Zásady a způsoby provádění hydroradonových izolací
2.490 až 4.990 Kčbez DPH včetně dopravy pro novostavbu typu rodinného domu
*pozn.: pro stavby většího rozsahu je cena individuální
Zobraz modal okno validace
Identifikace zákazníka
Jméno a příjmení / název firmy *
Adresa bydliště, město, obec, PSČ *
E-mail *
Telefon *
Identifikace pozemku
Místo novostavby (město, obec resp. ulice) *
Katastrální území *
Čísla parcel *
Podklady pro dimenzování stupně ochrany a výpočet tloušťky hydroradonové izolace dle ČSN
Typ spodní stavby *
Půdorys přízemí - 1.NP * / délka x šířka v m /
Rozměr suterénu - 1.PP v kontaktu s podložím * / délka x šířka x výška v m /
Způsob ventilace objektu *
Podlahové vytápění v kontaktní konstrukci s geologickým podložím *
Přílohy mailu
Situační schéma s umístěním novostavby na pozemku Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží Půdorys základů Technická zpráva projektové dokumentace
Nahrát soubor *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit