PRO NOVOSTAVBY

PREVENTIVNÍ PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ link-arrow

PRO STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

PROTIRADONOVÁ OZDRAVNÁ OPATŘENÍ link-arrow

Realizace hydroradonových izolací

Od počátku provádění odborných služeb v Radonovém programu ČR bylo naším cílem nejen radon na stavebních pozemcích měřit, vyhodnocovat měření a vystavovat protokoly o stanovení radonového rizika, ale zejména u novostaveb realizovat protiradonovou ochranu dle ČSN současně proti radonu, zemní vlhkosti a spodní vodě.

Při porovnání na našem trhu dostupných izolací pro spodní stavby v parametrech kvality a životnosti materiálu a kvality technologických postupů montáže na spojích a detailech prostupů jsme došli k závěru, že nejvhodnějším a pro ČSN požadovaným řešením ochrany staveb proti vodě a radonu jsou termoplastové foliové izolace typu mPVC, LDPE, HDPE a další.

VÝHODY TERMOPLASTOVÝCH FOLIÍ OPROTI ASFALTOVÝM IZOLACÍM

 • nižší finální cena foliových systémů
 • rychlost a kvalita montáže v nejvyšší kategorii těsnosti
 • systémově plynotěsně a vodotěsně opracované detaily prostupů instalací šachet, rohů a koutů
 • narozdíl od asfaltových izolací nemusí být v místech prostupu instalací napevno zabudovány tzv. plášťové trouby
 • delší životnost folií než asfaltových izolací, delší než doba životnosti chráněné stavby
 • pružnost a elasticita foliových materiálů je bezkonkurenční zejména při sedání stavby, folie nepraskají
 • foliové izolace vyhovují vysokým požadavkům a kritériím, dokonale chrání stavbu před radonem i agresivní vodou
 • Podle ověřených statistik je odhadem v každé druhé novostavbě s pobytovým prostorem vyšší koncentrace radonu než by mohla být, kdyby se ochrana proti radonu řešila systémově a na straně bezpečnosti v souladu s dimenzováním a výpočtem ČSN. Přibližně v každé páté novostavbě s pobytovým prostorem je překročená referenční hodnota objemové aktivity radonu.

Realizace odvětrání podloží

ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ

V případě realizace odvětrání podloží metodou „drenážní vrstvy“ je nutné dodržet geometrii odsávacího, sběrného a odtahového potrubí, jejich dimenze a těsnost včetně jejich správné lokalizace a odsazení od vnější základových pasů. Důležité na stavbě je zajistit, aby potrubní systém uložený ve štěrkovém loži nebyl poškozen nebo dokonce zničen při následných stavebních pracích.

V případě realizace odvětrání podloží metodou „ventilační mezery“ provádíme profesionální montáž tzv. AIR IZOLACÍ s odtahovým tělesem. Jedná se o metodu tzv. ztraceného bednění, která zvyšuje nosnost základové konstrukce při výrazné úspoře betonu. Tento systém zachovává dostatečný prostor pod podlahou pro rozvody kabelových a potrubních instalací.

Kvalitu systému preventivních protiradonových opatření garantujeme zápisem o předání a převzetí díla včetně záruční doby.

FOTOGALERIE

POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA

V případě zájmu nás kontaktujte přes zákaznickou linku 800 220 022 alt. 602 703 543 nebo nám zašlete na mail [email protected] níže uvedené podklady, resp. vyplňte a odešlete níže uvedený formulář

Identifikace zákazníka
Identifikace novostavby
Podklady pro dimenzování stupně ochrany a výpočet tloušťky hydro-radonové izolace dle ČSN
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku
Přílohy mailu
 • Protokol o stanovení radonového indexu pozemku
 • Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží
 • Technická zpráva projektové dokumentace
vybrat

Jako držitelé Osvědčení „Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu“ vám na základě těchto podkladů zpracujeme cenovou nabídku na dodávku a montáž hydroradonových izolací resp. odvětrání podloží dle ČSN.

Protiradonová ozdravná opatření

Všechna námi prováděná protiradonová ozdravná opatření ve stávajících objektech jsou založena na dvou principech, a to primárně na snížení přísunu radonu do objektu a sekundárně na dodatečném zvýšení intenzity odvětrání objektu.

Konkrétní opatření nebo jinak řečeno kombinace jednotlivých metod opatření jsou prováděná na základě projektu protiradonových ozdravných opatření, a to vždy v souladu s požadavky ČSN. Každý objekt je v podstatě originální ve vztahu k ochraně proti radonu. Řešení opatření volíme v závislosti na stavebně-technickém stavu objektu (těsnosti kontaktních konstrukcí, přítomnosti nebo absenci komínových těles a jejich možného použití v rámci opatření, přítomnosti trativodu, netěsných šachet, netěsných vstupů do sklepa atd.) a jeho osazení v terénu (žádné, částečné nebo plné podsklepení). Při realizaci zohledňujeme i stávající vady a poruchy objektu jako např. zvýšenou vlhkost kontaktních konstrukcí. V posledních 15 letech jsme provedli protiradonová ozdravná opatření ve stovkách rodinných domů a školských zařízeních typu MŠ a ZŠ, a to po celé ČR. Všechna opatření se prezentují velmi vysokou účinností, kdy jsme v případech se státní dotací vždy naplnili požadavek, aby koncentrace radonu byla výrazně nižší než referenční hodnota 300 Bq/m3 nebo se snížila o 75 % původní hodnota OAR před ozdravením objektu. Tímto byly vždy splněny podmínky pro vyplacení státní dotace MF ČR žadateli (majitel, zřizovatel) v plné výši.

KONCENTRACE RADONU “PŘED” A “PO” OZDRAVENÍ RODINNÉHO DOMU

Před
pred-image

Graf koncentrace radonu „před“ ozdravením domu

Po
po-image

Graf koncentrace radonu „po“ ozdravení domu

Pokud provádíme protiradonová opatření v objektu, který splňuje podmínky pro vyplacení státní dotace MF ČR, tak Vám vždy pomůžeme při kooperaci se Státní úřadem pro jadernou bezpečnost a územně příslušným krajským úřadem předmětnou státní dotaci získat.

Jsme držitelé osvědčení Meziresortní radonové komise „Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu”.

FOTOGALERIE

POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA

V případě zájmu nás kontaktujte přes zákaznickou linku 800 220 022 alt. 602 703 543 nebo nám zašlete na mail [email protected] níže uvedené podklady, resp. vyplňte a odešlete níže uvedený formulář

Identifikace zákazníka
Identifikace objektu
Podklady pro technický návrh protiradonových ozdravných ozdravných opatření dle ČSN
Protokoly všech měření radonu v objektu nebo na kontaktním pozemku
Přílohy mailu
 • Protokoly všech měření radonu v objektu nebo na kontaktním pozemku
 • Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží
 • Technická zpráva projektové dokumentace
vybrat

Jako držitelé Osvědčení „Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu“ vám na základě těchto podkladů zpracujeme cenovou nabídku na realizaci protiradonových ozdravných opatření dle ČSN.

27

let odborné práce
po celé ČR

40000

změřených pozemků
a objektů v ČR

4000

projektů a realizací
protiradonových opatření v ČR