PRO NOVOSTAVBY

PREVENTIVNÍ PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ link-arrow

PRO STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

PROTIRADONOVÁ OZDRAVNÁ OPATŘENÍ link-arrow

Preventivní ochrana zdraví
a života

„OPTIMALIZACE PROTIRADONOVÉ OCHRANY VÁM PŘINESE GARANTOVANÉ ŘEŠENÍ V NEJVYŠŠÍ ÚROVNI ÚČINNOSTI ZA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU CENU!“

Preventivně musí být proti radonu chráněny novostavby a přístavby s tzv. pobytovými prostory.

Cílem našich optimalizovaných projektů preventivních protiradonových opatření je trvale zajistit, aby koncentrace radonu v novém objektu při ventilačních podmínkách, splňující požadavky stavební fyziky a hygieny, byla výrazně pod referenční hodnotou 300 Bq/m3, nejlépe pod hodnotou 100 Bq/m3 a současně, aby byla novostavba dostatečně chráněna po celou dobu její funkčnosti proti namáhání zemní vlhkostí a spodní vodou.

Naše projekty a návrhy ochrany staveb vám šetří nemalé finance v porovnání se zastaralými, nemoderními a v mnoha směrech dnes již nevyhovujícími asfaltovými izolacemi proti radonu.

preventivní-ochrana-zdraví-a-života

PROTIRADONOVÁ OCHRANA NOVOSTAVBY

Rozsah a způsob protiradonové a současně protivlhkostní ochrany novostavby resp. přístavby závisí na níže uvedených parametrech

01
radonový index pozemku
02
typ spodní stavby a
stupeň hydrofyzikálního
namáhání
03
plocha kontaktní konstrukce s
geologickým podložím
04
umístění pobytových prostor
05
způsob a úroveň ventilace
novostavby
06
přítomnost rizikových faktorů
např. podlahové vytápění
v kontaktní konstrukci

METODY A ROZSAH PREVENTIVNÍCH PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ

Jednostupňová ochrana
bez odvětrání podloží

 • hydroradonová izolace

Dvoustupňová ochrana
s odvětráním podloží

 • hydroradonová izolace s drenážní vrstvou
 • hydroradonová izolace „nad” ventilační mezerou
 • hydroradonová izolace „pod” ventilační mezerou

PROJEKT PREVENTIVNÍCH PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ DLE ČSN OBSAHUJE

Textová část
 • popis stavebně-technických parametrů novostavby
 • návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu v pobytovém prostoru
 • výsledky měření radonu (statistické hodnoty OAR, plynopropustnost)
 • odborný a detailní popis jednotlivých stupňů opatření v podlahové kon-
  strukci a její přípravou před izolací
 • popis odvětrání podloží
 • způsob ochrany hydroradonové izolace
 • cenový položkový rozpočet pro jednotlivé stupně
  (hydroradonová izolace/odvětrání podloží)
Výkresová část
 • dimenzování ochrany a výpočet tloušťky hydroradonové izolace dle ČSN
 • skladba a řez podlahovou konstrukcí
 • zákres prvků protiradonové ochrany do stavebního půdorysu základů
  (odsávací, sběrná a odtahová potrubí vč. specifikace jejich dimenze,
  těsnosti a lokalizace v základové konstrukci)
 • technické listy a certifikáty hydroradonových izolací

FAKTA, OTÁZKY A ODPOVĚDI

 • Co znamená pojem „protiradonová izolace”?

    Protiradonová izolace, resp. hydroradonová izolace, je každá hydroizolace, která má vyspecifikovaný typ materiálu a vypočítanou potřebnou tloušťku dle ČSN.

    Dimenzování ochrany proti radonu dle ČSN určuje, zda bude hydroradonová izolace aplikována ve spodní stavbě samostatně nebo v kombinaci s tzv. odvětráním podloží.

    Jinými slovy, ve stavebních projektech, které navrhují tzv. „odhadem“ ochranu proti radonu bez aplikace a výpočtu ČSN neplatí, že uvedená hydroizolace (i když má stanovený součinitel difuze radonu) je současně dostatečnou ochranou proti radonu, a to bez ohledu na přítomnost či absenci tzv. odvětrání podloží.

 • Co znamená pojem „odvětrání podloží”?

    Jedná se o tzv. druhý stupeň protiradonových opatření, který se vždy provádí v kombinaci s hydroradonovou izolací.Odvětrání podloží lze navrhovat a realizovat ve dvou základních variantách, a to buď tzv. drenážním systémem nebo tzv. ventilační vrstvou (mezerou). Uvedené varianty mají různé modifikace vzhledem k hydroradonové izolaci a mohou být v pasivní nebo aktivní variantě, tzn. se speciálním ventilátorem. Doporučujeme výše uvedené řešit s odborníky, současný stav odborné způsobilosti a úrovně zkušeností v oblasti stavebních projektů je velmi nedostatečný až kontraproduktivní.

 • Příklady nesprávného a neprofesionálního řešení preventivní ochrany proti radonu!

  Příklad 1„V místě řešené stavby byla zjištěna střední hladina radonu. Ve skladbě podlahy na zemině je umístěn asfaltový pás sloužící jako protiradonová vrstva pro případ zvýšené hladiny radonu a současně bude provedena hydroizolace „jinou“ asfaltovou lepenkou“.

  Příklad 2„Podlahová konstrukce bude provedena v 1. kategorii těsnosti s „jistou“ asfaltovou izolací a současně bude věnována pozornost všem detailům prostupů procházejících izolací“

  Příklad 3„Protiradonové izolace proti zemní vlhkosti – 1x asfaltová penetrace, 1x oxidovaný asfaltový pás, 1x modifikovaný pás.“

  KOMENTÁŘJedná se o povrchní neodborné popisy s formálním užitím terminologie „radon“ a „protiradonová izolace“.

POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA

V případě zájmu nás kontaktujte přes zákaznickou linku 800 220 022 alt. 602 703 543 nebo nám zašlete na mail [email protected] níže uvedené podklady, resp. vyplňte a odešlete níže uvedený formulář

Identifikace zákazníka
Identifikace novostavby
Podklady pro dimenzování stupně ochrany a výpočet tloušťky hydro-radonové izolace dle ČSN
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku
Přílohy mailu
 • Protokol o stanovení radonového indexu pozemku
 • Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží
 • Technická zpráva projektové dokumentace
vybrat
Cena
 • 3.000 Kč bez DPH pro novostavbu typu rodinného domu
 • Smluvní cena na základě naší nabídky pro stavby jiného typu a rozsahu

Protiradonová ozdravná
opatření

Cílem našich optimalizovaných projektů protiradonových ozdravných opatření je zajistit, aby po jejich profesionální realizaci byla koncentrace radonu v předmětném objektu při intenzitě větrání splňující hygienické podmínky výrazně pod hodnotou 300 Bq/m3. Běžnými profesionálně prováděnými opatřeními lze dosáhnout koncentrace radonu pod 150 Bq/m3.

Protiradonová ozdravná opatření se musí navrhovat ve smyslu zajištění optimalizace radiační ochrany nejen v případě, kdy koncentrace radonu v objektu s pobytovým prostorem překračuje stanovenou referenční hodnotu 300 Bq/m3, ale i v případech, kdy plánujete takové úpravy nebo změny stavby, které by mohly zvýšit koncentraci radonu v předmětném objektu s pobytovým prostorem.

protiradonová-ozdravná-opatření-radon

PROJEKT PROTIRADONOVÝCH OZDRAVNÝCH OPATŘENÍ

Rozsah a způsob protiradonové a současně protivlhkostní ochrany stávajícího objektu závisí na níže uvedených parametrech

01
koncentrace radonu v pobytových/
nepobytových místnostech objektu
02
rychlost přísunu radonu, hodnota
intenzity větrání, okamžité koncentrace
radonu v přísunových cestách
03
koncentrace radonu a plynopropustnost
v základových zeminách pod objektem
04
těsnost spodní stavby vzhledem ke
geologickému podloží
05
kvalita podlah a suterénního zdiva,
množství a velikost trhlin, stav
a funkčnost hydroizolace
06
těsnost obvodového pláště objektu
zejména průvzdušnost oken
a dveří
07
intenzita ventilace objektu,
tzv. větrací režim závislý na
přirozeném/nuceném způsobu větrání
08
způsob vytápění objektu
09
zdroj a způsob užívání vody
v objektu, stanovená koncentrace
radonu ve vodě

Všechny navrhované metody protiradonových ozdravných opatření máme založené na řešení dvou základních principů, a to primárně na snížení rychlosti přísunu radonu (současně zemní vlhkosti) do objektu a sekundárně na zajištění požadované intenzity ventilace objektu dle požadavků ČSN.

METODY PROTIRADONOVÝCH OZDRAVNÝCH OPATŘENÍ PRO STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

Pro zvýšení protiradonové ochrany a akceptovatelné snížení koncentrací radonu a záření gama u stávajících objektů (domy, školy, pracoviště) používáme
v praxi ověřené a měřením radonu prokázané vysoce účinné metody protiradonových ozdravným opatření dle ČSN.

Metody aktivních stavebně–technických opatření
hlavní opatření založená
na odvětrání podloží
 • Řízené podtlakové odvětrání podloží s částečnou nebo úplnou výměnou původních podlahových konstrukcí (vhodné pro případy podlah ve špatném stavu a zdiva se zvýšenou vlhkostí)
 • Řízené podtlakové odvětrání podloží bez zásahu do podlah uvnitř objektu (vhodné pro dodatečná opatření u objektů s kvalitní podlahovou konstrukcí)
Metody aktivních stavebně–technických opatření
hlavní opatření založená
na ventilační vrstvě
 • Ventilační vrstva „pod” protiradono-vou izolací s částečnou nebo úplnou výměnou původních podlahových konstrukcí (vhodné pro případy podlah ve špatném stavu a zdiva se zvýšenou vlhkostí)
 • Ventilační vrstva „nad” protiradono-vou izolací s částečnou nebo úplnou výměnou původních podlahových konstrukcí (vhodné pro případy podlah ve špatném stavu a zdiva se zvýšenou vlhkostí)
Metody pasivních stavebně–technických opatření
doplňková opatření
 • Protiradonová izolace samostatná (velmi nízká účinnost)
 • Zamezení transportu radonu mezi suterénem a pobytovým přízemím
 • Těsnění trhlin, prostupů a jiných netěsností
 • Zvýšení přirozené ventilace nepoby-tových prostor
 • Zvýšení nucené ventilace pobytových
  prostor

FAKTA, OTÁZKY A ODPOVĚDI

 • V jakých „stavebních případech” se musí řešit ochrana objektu proti radonu?
  • částečná nebo úplná rekonstrukce podlah, resp. výměna nových kontaktních podlahových konstrukcí
  • změna způsobu užívání při přeměně nepobytových prostor na pobytové prostory jako jsou např. přeměna půdního prostoru na vytápěný podkrovní pobytový prostor, přestavba sklepa či jiného suterénního technického prostoru na pobytový komerčně obchodní nebo kancelářský prostor atd.
  • zásahy ve stávajících kontaktních konstrukcích, které narušují celistvost stávající hydroizolace nebo nově hydro-radonové izolace nebo při nich vznikají otvory v konstrukci bez hydroizolačních vrstev, např. nové prostupy instalací
  • opatření snižující vlhkost kontaktních konstrukcí jako jsou dodatečné provádění hydroizolace suterénního zdiva, vkládání izolace pod stěny, injektáže zdiva vytváření vzduchových kanálků nebo vrstev vně i uvnitř domu atd.
  • úpravy vedoucí ke změně vzduchotěsnosti, resp. průvzdušnosti obálky objektu jako jsou výměna oken, zateplení obvodového pláště, snížení průvzdušnosti střešního pláště v důsledku výměny krytiny nebo vytvoření nového střešního souvrství o vyšší těsnosti atd.
  • zásahy, které mění vzduchotěsnost konstrukcí oddělujících nepobytové prostory od prostor pobytových, jako jsou dodatečné provádění prostupů ve stropu nad sklepem, nové vstupy do garáží, změna vzduchotěsnosti stropu mezi nejvyšším podlažím a půdním prostorem atd.
  • regulace a změny systémů větrání nebo změny způsobu vytápění jako jsou zejména instalace podlahového vytápění v kontaktních konstrukcích, nová instalace nebo demontáž lokálních větracích ventilátorů, vzduchotechnických systémů, větracích průduchů a zemních vzduchových kolektorů, přípojka objektu k zemnímu výměníku tepla nebo vrtu s tepelným čerpadlem atd.

    Při rekonstrukci, resp. výměně podlahové konstrukce se jedná o nejvhodnější okamžik k zapracování prvků ochrany proti radonu do stavebního záměru nebo projektu. Rozhodně není žádoucí, aby se původní podlahová konstrukce vyměnila za novou s tím, že na místo původní hydroizolace se položí tzv. protiradonová izolace, která má certifikát na „radon“. Tímto docílíte stavu, kdy se koncentrace radonu v objektu ještě zvýší. V dalších případech např. při výměně nových oken, zateplení obálky objektu se zvýšením energetické úspornosti, je důvodem návrhu a provedení protiradonových opatření skutečnost, že po jejich zrealizování se téměř vždy zvýší stávající hladina radonu v objektu, ale nikdo neví, o jakou hodnotu. Uvědomte si, že snížíte-li koncentrace radonu v objektu, snížíte tak zdravotní riziko vzniku rakoviny plic, kterému budou všichni jeho uživatelé trvale vystavováni. Při každém zvýšení resp. snížení stávající koncentrace radonu o 100 Bq/m3 se o 15 % zvyšuje resp. snižuje riziko vzniku rakoviny plic!

 • Na čem závisí koncentrace radonu ve stávajícím objektu?

    Hladina radonu v objektu je dána vzájemným poměrem mezi rychlostí přísunu radonu a rychlostí jeho odvětrání. Hlavní parametry, které ovlivňují obě uvedené veličiny jsou

  • těsnost stavby vzhledem k podloží, tzn. kvalita podlahových konstrukcí a suterénních stěn, které jsou v kontaktu s podložím (trhliny, praskliny a stav hydroizolace)
  • koncentrace radonu v podloží pod objektem a propustnost podloží pro vodu a plyny
  • těsnost obvodového pláště, zejména průvzdušnost oken a dveří
  • intenzita větrání, která je určena způsobem větrání (přirozený okny nebo nucený lokální event. centrální VZT.), četností otevírání oken a dveří apod...
 • Kdy se z pohledu finančních nákladů vyplatí provést protiradonová opatření?

    Obecně platí, že čím vyšší koncentraci radonu jste vystaveni, čím více předmětný dům, kancelář apod. hodláte využívat a čím více má obyvatel, tím více se jeho ozdravení vyplatí. Např. pro mladou rodinu se dvěma dětmi, která uvažuje, že bude v předmětném domě bydlet dalších 20 let, se vyplatí snížit koncentraci radonu i ze 300 Bq/m3.

    Zásadní argumenty a zdůvodnění realizace protiradonových opatření

  • snížením či jinak redukcí hladin radonu klesne riziko vzniku rakoviny plic od radonu
  • snížením či jinak redukcí hladin radonu pod referenční hodnotu nebo níže se zvýší cena nemovitosti

    Pro odhad rozumné výše finančních prostředků na protiradonová opatření používáme přepočet, který pracuje s údajem, že v domě s jedním obyvatelem se na snížení koncentrace radonu o 100 Bq/m3 se nepovažuje za rozumné vynakládat částku vyšší než 1000 Kč ročně. Uvedené číslo vynásobíme skutečným počtem osob, počtem let, po které budou v domě žít a číslem udávajícím, o kolik stovek Bq/m3 hodláme koncentraci snížit.

  Příklad:

  Počet osob v domě: 4
  Doba pobytu: 20 let
  Snížení předpokládané OAR o 500 Bq/m3

  Rozumná výše nákladů na protiradonová opatření : 400.000 Kč

POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA

V případě zájmu nás kontaktujte přes zákaznickou linku 800 220 022 alt. 602 703 543 nebo nám zašlete na mail [email protected] níže uvedené podklady, resp. vyplňte a odešlete níže uvedený formulář

Identifikace zákazníka
Identifikace objektu
Podklady pro technický návrh protiradonových ozdravných opatření dle ČSN
Protokoly všech měření radonu v objektu nebo na kontaktním pozemku
Přílohy mailu
 • Protokoly všech měření radonu v objektu nebo na kontaktním pozemku
 • Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží
 • Technická zpráva projektové dokumentace
vybrat

Jako držitelé Osvědčení „Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu“ vám na základě těchto podkladů zpracujeme cenovou nabídku na vypracování projektu protiradonových ozdravných opatření dle ČSN.

Cena
 • 6.000 až 12.000 Kč bez DPH pro stávající objekt typu rodinného domu
 • Smluvní cena na základě naší nabídky pro stavby jiného typu a rozsahu
27

let odborné práce
po celé ČR

40000

změřených pozemků
a objektů v ČR

4000

projektů a realizací
protiradonových opatření v ČR