POZEMKY

PRO NOVOSTAVBY/PŘÍSTAVBY OBJEKTŮ
PŘED REKONSTRUKCÍ OBJEKTŮ
link-arrow

OBJEKTY

NOVÉ A STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY link-arrow
hrozí-vám-rakovina-plic

Hrozí vám rakovina plic!

Měření radonu na pozemku před stavbou rozhodně nepodceňujte!

Měření radonu na stavebním pozemku nesmí být stavebníkem nebo projektantem požadováno pouze jako úřední formalita pro stavební úřad v rámci řízení o povolení nebo ohlášení stavby, ale musí být realizované za účelem zjištění konkrétní koncentrace radonu vyjádřené v číselné podobě (se kterou se přímo počítá v rámci PC výpočtu ČSN) a geologické „in situ” plynopropustnosti základových zemin pod navrhovanou novostavbou resp. přístavbou. Tyto konkrétní a důležité údaje společně se stavebně-technickými parametry navrhované novostavby nám umožní optimalizovat dle ČSN konkrétní návrh preventivní protiradonové ochrany pro konkrétní stavbu. Protiradonová ochrana se tak současně stane dokonalou a trvale funkční ochranou novostavby proti zemní vlhkosti a spodní vodě.

ZPŮSOB OCHRANY NOVOSTAVBY PROTI RADONOVÉMU RIZIKU

Způsob ochrany novostavby závisí nejen na velikosti radonového potenciálu (číselná hodnota koncentrace radonu v jednotkách kBq/m3 a odborně stanovená geologická plynopropustnost základových a podložních zemin), ale současně na níže uvedených parametrech navrhované novostavby, mezi které primárně patří |

01 TYP SPODNÍ STAVBY

bez suterénu/se suterénem, ve výpočtu ČSN se zadává plocha kontaktní konstrukce s geologickým podložím v jednotkách m2

02 ZPŮSOB VENTILACE NOVOSTAVBY

přirozené větrání/aktivní vzduchotechnika

03 ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ NOVOSTAVBY

bez podlahového vytápění/s podlahovým vytápěním v kontaktní konstrukci

04 UMÍSTĚNÍ POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ U NOVOSTAVBY

v kontaktním podlaží/v nekontaktním podlaží

FAKTA, OTÁZKY A ODPOVĚDI

 • V čem spočívá důležitost a význam měření radonu na stavebním pozemku?

    Protiradonová opatření, a to vždy při každé projektované novostavbě se navrhují s cílem zajistit budoucímu uživateli nového objektu co možná nejnižší koncentraci radonu. Očekává se, že stále častěji budou tyto vztahy mezi projektantem a investorem navrhované novostavby předmětem smluvních ujednání. K naplnění výše uvedeného je potřeba opatřit si řadu vstupních podkladů, mezi které patří i měření radonu na pozemku. Ušetřit investorovi částku 3 až 5 tis. Kč za měření radonu a v případě naší firmy i za autorizované zpracování optimalizovaného návrhu protiradonových opatření dle ČSN se projektantovi a následně investorovi nemusí vůbec vyplatit. V případě tzv. „jen odhadnutého“ opatření bez použití ČSN, které bude nedostatečné a v novostavbě budou kontrolním měřením zjištěné zvýšené hladiny radonu, se dodatečné náklady na snížení radonu v dokončené stavbě pak pohybují v řádu desetitisíců až statisíců korun. Navržené „odhadem“ protiradonové opatření bude vždy v rozporu s normou. Právně je vše u případného soudu přitěžující okolností a zvýšená koncentrace radonu v objektu obecně je judikaturou ČR klasifikována jako skrytá vada. V oblasti realit koupě – prodej je cena předmětné nemovitosti se zvýšenou koncentrací radonu o 7 % nižší oproti ceně tržní.

 • Preventivní ochrana novostaveb proti radonu v ČR!

    V oblasti občanské a bytové výstavby se při nedostatečné kontrolní a dohledové funkci úřadu a státu stalo zvyklostí, že po změření radonu si stavební úřad tzv. „odškrtne“ splněnou povinnost investora-stavebníka. Stavební projektant ve stavebním projektu bez použití DIMENZOVÁNÍ OCHRANY A VÝPOČET PROTIRADONOVÉ (HYDRORADONOVÉ) IZOLACE V MATERIÁLU A JEHO TLOUŠŤCE podle ČSN 73 0601 ponechá tzv. odhadnutou „nějakou takovou“ verzi protiradonové a protivlhkostní ochrany (např. v textu projektu pouze uvede, že „izolace proti vlhkosti a radonu bude provedena 1x asfaltovou penetrací a 1x vrstvou asfaltové izolace typu XY) nebo dokonce zcela neekonomicky a současně dle ČSN nesprávně jednu vrstvu hydroizolace doplní o další vrstvu protiradonové izolace. Nebo při tzv. vysokém radonovém riziku bez výpočtu dle ČSN doplní protiradonovou izolaci o tzv. odvětrání podloží, jehož možné varianty neumí odborně technicky a systémově funkčně zapracovat do stavebních konstrukcí! V mnoha případech se tak stává, že stavební projekt neřeší „protiradonová opatření“, ale paradoxně řeší zcela v rozporu s požadavky ČSN tzv. „proradonová opatření“! V našem stavitelství se jedná o běžnou záležitost, kterou v neprospěch stavebníka, jeho životní investici a hlavně jeho zdraví většinou nikdo neřeší. Proč ? Protože za všechno dle legislativy ČR zodpovídá právě stavebník-investor, kdy stavební úřad nekontroluje dodržení ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti účinkům radonu z podloží ani teoreticky ve stavebním projektu a většinou ani v praxi požadovaným kontrolním měřením radonu v dokončené novostavbě s ověřením dostatečné účinnosti navržených opatření.

 • Proč se provádí detailní radonový průzkum na zastavované ploše stavby?

    RADONOVÉ RIZIKO konkrétního stavebního pozemku lze zjistit pouze přímým měřením. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu je místo od místa na vzdálenost do jednoho metru značně variabilní. Z tohoto důvodu je potřeba zjistit skutečnou koncentraci radonu, která bude působit na základovou konstrukci a na tuto konkrétní radonovou zátěž navrhnout a spočítat dostatečnou ochranu dle ČSN. Detailní, znamená, že pro stavbu typu rodinného domu se musí provést měření minimálně v 15 bodech předmětné plochy. Bohužel za 25 let praxe máme nezpochybnitelné a průkazné informace z trhu „měřících subjektů, tzn. držitelů povolení SÚJB“, že se provádí např. pro zmiňovaný rodinný dům namísto 15 bodů maximálně 4 až 5 bodů. V tomto případě se jedná o neobjektivní a nekorektní měření se zjištěnými nepravdivými hodnotami koncentrací radonu pod navrhovaným objektem. V případě větších souvisle zastavovaných ploch novostaveb nad 800 m2 (plošné stavby) se radonový průzkum musí provádět v síti 10 x 10 m. Obdobné podmínky platí i pro odborné stanovení geologické plynopropustnosti základových zemin z mělkých vrtů do hloubky 1.0 m, která by se jako neméně důležitý parametr neměla zvláště u „negeologických“ měřících radon subjektů zástupně odhadovat až de facto vymýšlet. Proč ? Protože v dimenzování a výpočtu potřebné tloušťky hydroizolace proti radonu dle ČSN se s těmito parametry korektně „matematicky v konkrétním číselném údaji“ pracuje. Nikoliv tak, jak je zvyklostí, že se do stavebního projektu odhaduje ochrana proti radonu pouze rámcově dle termínu „nízký“, „střední“ či „vysoký“ index.

V CENĚ KAŽDÉHO MĚŘENÍ OBDRŽÍTE V ČR JEDINEČNĚ A EXKLUZIVNĚ

Cena 2.000 až 3.800 Kč bez DPH včetně dopravy pro novostavbu typu rodinného domu

Exkluzivně v ceně

Objednáte-li měření radonu na pozemku, obdržíte od nás exkluzivně v ceně měření
 • Protokol o stanovení radonového indexu pozemku
 • Návrh ochrany stavby proti radonu, zemní vlhkosti a spodní vodě sloužící jako odborná příloha do stavební dokumentace
 • Cenovou nabídku na odbornou montáž hydro-radonové izolace
 • Technický list s vypočítanou hydro-radonovou izolací
 • Zásady a způsoby provádění hydro-radonových izolací

POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA

V případě zájmu nás kontaktujte přes zákaznickou linku 800 220 022 alt. 602 703 543 nebo nám zašlete na mail [email protected] níže uvedené podklady, resp. vyplňte a odešlete níže uvedený formulář
Identifikace zákazníka
Identifikace pozemku
Podklady pro dimenzování stupně ochrany a výpočet tloušťky hydro-radonové izolace dle ČSN
Přílohy mailu
 • Situační schéma s umístěním novostavby na pozemku
 • Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží
 • Půdorys základů
 • Technická zpráva projektové dokumentace
vybrat

Radonové nebezpečí!

    Měření radonu by se nemělo provádět jenom proto, že je v souladu se zákonnou povinností, kterou z nějakého důvodu nařídil stavební úřad jako splnění jednoho z požadavků pro vydání úředního rozhodnutí.

    Cílem měření radonu ve stavbách a budovách je získat objektivní a pravdivou informaci o koncentracích radonu v pobytovém prostoru novostavby nebo stávajícího objektu jako podkladu pro kontrolu kvality vnitřního ovzduší s akceptovatelnou a přijatelnou hladinou radonu v novostavbě resp. přístavbě, kterou budou uživatelé obývat nebo provozovat další desítky let. Dalším neméně důležitým cílem měření je získání podkladů pro rozhodování, zda u stávajícího objektu dotčeného např. změnou stavby je potřeba navrhnout a zrealizovat “optimalizovaná” protiradonová opatření.

ZVÝŠENÉ HLADINY RADONU V OBJEKTU ZKRACUJÍ VÁŠ ŽIVOT

KDY A PROČ JE DŮLEŽITÉ PROVÁDĚT MĚŘENÍ RADONU V DOKONČENÉ NOVOSTAVBĚ?
 • 01

  pro účely kolaudačního řízení, povolení k užívání a provozu novostavby objektu

 • 02

  pro kontrolu dostatečné účinnosti preventivně navržené ochrany stavby proti radonu dle ČSN

 • 03

  pro rozhodnutí, zda navrhnout a zrealizovat dodatečná opatření vedoucí ke zvýšení stávající úrovně ochrany proti radonu

KDY A PROČ JE DŮLEŽITÉ PROVÁDĚT MĚŘENÍ VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU?
 • 01

  před rekonstrukcí podlah nebo realizací dodatečné izolace nebo rozvodu instalací v kontaktní konstrukci

  mění se parametr těsnosti spodní stavby a tím i rychlost přísunu radonu do objektu
 • 02

  před nástavbou či vestavbou

  uvedená změna stavby vede ke zvýšení tzv. komínového efektu a tím dojde ke zvýšení přísunu radonu do objektu
 • 03

  před změnou užívání z nepobytových na pobytové prostory

  nepobytové prostory většinou vykazují velmi nízkou úroveň ochrany proti radonu
 • 04

  před výměnou nových oken nebo zateplením fasády

  zvyšuje se těsnost a neprůvzdušnost konstrukce, snižuje se výměna vzduchu, zvyšuje se koncentrace radonu v objektu
 • 05

  pro ověření dostatečné úrovně a účinnosti protiradonových opatření

  nastavení provozu speciálního ventilátoru pro odtah radonu z prostoru pod podlahou
 • 06

  pro rozhodnutí v realitní činnosti koupě-prodej

  tržní cena nemovitostí se zvýšenou koncentrací radonu je nižší až o 7% než u nemovitosti s nízkou hladinou radonu

METODY A ZPŮSOBY MĚŘENÍ RADONU

Týdenní integrální měření elektretovou dozimetrií
základní měřící metoda

Elektretovou dozimetrií se měří průměrná hodnota objemové aktivity radonu. Součástí našeho měření jsou radiometrickou sondou zjištěné okamžité dávkové příkony záření gama (okamžitým skenováním zdiva a podlahové konstrukce zjišťujeme radioaktivitu stavebního materiálu).

Doba měření | 7 dní

Rozsah a způsob měření |


Měřícími místy jsou většinou pobytové/nepobytové prostory osazené „dvojicí elektretových dozimetrů“ jako stanoveného měřidla v rozsahu a počtu dle platné metodiky SÚJB.

Vypovídající schopnost měření |


Jedná se o základní měření poskytující prvotní údaje o průměrné koncentraci radonu v objektu. V daném případě však nemáme žádnou informaci o rychlosti přísunu radonu do místnosti a součiniteli ventilace (intenzita větrání, výměna vzduchu) v místnosti, za kterých bylo měření dosaženo.

Výstup měření |


Protokol o měření objemové aktivity radonu a záření gama.

Cena |


3.200 až 4.800 Kč bez DPH včetně dopravy pro objekt rodinného domu

Kontinuální měření radonu
speciální průkazná metoda

Kontinuálním monitorem radonu zjišťujeme časový průběh koncentrace radonu v předmětné místnosti. Na počátku měření se provede tzv. ventilační experiment, kdy se měřená místnost intenzivně vyvětrá přes otevřená okna či dveře, poté se místnost uzavře a kontinuální monitor zaznamenává v průběhu několika dalších hodin tzv. nárůstovou křivku do okamžiku, kdy se v měřeném prostoru ustálí tzv. stacionární objemová aktivita radonu (maximální dynamická hodnota koncentrace radonu v místnosti). Z nárůstové křivky odbornou metodou stanovíme dva základní parametry, rychlost přísunu radonu do místnosti a tzv. součinitel ventilace.

Doba měření | 48 hodin až 14 dní

Vypovídající schopnost měření |


Jedná se o speciální měření, jehož výsledkem je nejen časový záznam koncentrace radonu za celou dobu expozice, který ukazuje změny koncentrace radonu v čase, ale z nárůstové křivky tzv. ventilačního experimentu lze stanovit rychlost přísunu radonu do místností a součinitele ventilace v místnosti.

Cena |


4.000 až 8.000 Kč bez DPH včetně dopravy pro objekt rodinného domu

Radonová diagnostika včetně projektu protiradonových ozdravných opatření

Cílem diagnostických měření a podrobného šetření je identifikovat, lokalizovat a kvantifikovat zdroje, přísunové cesty radonu do objektu a způsob jeho šíření v objektu.

Doba měření | 7 dní

Rozsah a způsob měření |

 • stanovení časového průběhu koncentrace radonu do rizikové místnosti
 • stanovení průměrné koncentrace radonu v místnostech objektu
 • měření okamžitých koncentrací radonu v přísunových cestách radonu do objektu
 • stanovení radonového indexu pozemku
 • stanovení plynopropustnosti ve vrstvách pod podlahou
 • analýza rychlosti přísunu radonu a součinitele ventilace v místnosti
 • měření dávkového příkonu záření gama (radioaktivita stavebního materiálu)
Výstup radonové diagnostiky a podrobného šetření |


Protokol o radonové diagnostice s optimalizovaným projektem protiradonových ozdravných opatření vč. položkového rozpočtu.

Cena |


10.000 až 14.000 Kč bez DPH včetně dopravy pro objekt rodinného domu

FAKTA, OTÁZKY A ODPOVĚDI

 • Proč se provádí měření v novostavbě a ve stávajícím objektu před rekonstrukcí?

    Smyslem kontrolního měření radonu v dokončené novostavbě je zjistit, zda navržená a kvalitně provedená preventivní opatření jsou dostatečně účinná a jakým koncentracím radonu budou vystaveni jeho budoucí uživatelé nebo provozovatelé.

    Měření radonu ve stávajícím objektu přináší informaci o výši hladin radonu a je rozhodujícím kritériem, zda a v jakém rozsahu a jakými metodami provádět optimalizovaná protiradonová opatření.

 • Jak postupovat v případě, když základní měření signalizuje zvýšené hladiny radonu?

    Nejdůležitější je nepodlehnout panice, a to i když měřičská firma v protokolu o základním měření (většinou týdenní integrální měření elektretovou dozimetrií) neprofesionálně konstatovala, že je překročená referenční hodnota objemové aktivity radonu 300 Bq/m3. Při hodnotách výměny vzduchu (součinitele ventilace) pod 0.1 1/h, které nejsou v měřených uzavřených novostavbách ničím neobvyklým, ani koncentrace radonu 600 až 800 Bq/m3 nemusí znamenat reálné překročení referenčních hodnot, protože pro splnění podmínek stavební fyziky a hygieny je zapotřebí, aby v pobytových a obytných místnostech intenzita výměny vzduchu pohybovala v době užívání a pobytu osob alespoň na hodnotě 0.2 1/h při pasivním větracím uživatelském režimu nebo až na hodnotách 0.4 až 0.6 1/h při aktivním s VZT větracím uživatelském režimu. Speciálním měřením kontinuálním monitorem radonu zjistíme rychlosti přísunu radonu a součinitel výměny vzduchu v uzavřené nejrizikovější místnosti objektu. Z uvedené rychlosti přísunu radonu vypočítáme, jaká koncentrace radonu bude v rizikové místnosti za výše uvedených zdravotně-nezávadných ventilačních podmínek, které budou reálně zajištěné při užívání objektu. Až tuto „přepočítanou“ koncentraci radonu porovnáme s referenční hodnotou 300 Bq/m3 nebo jinou např. nižší hodnotou navrhovanou výpočtem ČSN, která je např. uvedená ve smlouvě o dílo jako podmínka díla bez skrytých vad a nedodělků! V případě, že bude „přepočítaná“ koncentrace radonu vyšší, nežli 300 Bq/m3 resp. než jiná navrhovaná koncentrace výpočtem ČSN, tak bude potřeba přistoupit k dodatečným protiradonovým opatřením. U novostaveb se v žádném případě tzv. nekopou podlahy a neopravuje se hydroizolace, ale řešení protiradonových opatření se hledá v nedestruktivní formě většinou vně objektu. Bohužel nákladově se většinou jedná o finanční částku 100 až 150 tis. Kč pro stavbu typu RD.

 • Co ještě před kolaudací novostavby kontrolujeme měřením radonu?

    Kromě zjišťované koncentrace radonu v pobytových místnostech objektu a ověření účinnosti preventivních protiradonových opatření kontrolujeme v podstatě kvalitu stavebních prací. V případě, že jsou v novostavbě zjištěné hladiny radonu, tak vše ukazuje na nekvalitu stavebních prací, kdy spodní stavba vykazuje na kontaktu se základovými zeminami a geologickým podložím netěsnosti nebo poškození v hydroizolační bariéře. Jinými slovy spodní stavba a základové konstrukce mohou mít v budoucnu problém s přísunem zemní vlhkosti nebo dokonce spodní vody. Proč? Protože vstupní cesty atomů radonu a molekul vody v kapalném i plynném skupenství jsou podobné ne-li totožné. Zvýšené hladiny radonu v objektu indikují netěsnou hydroizolaci na spojích, na prostupech, v místech poškozených nebo dokonce mohou odhalit skutečnost, že byla použita zcela nevhodná hydroizolace.

POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA

V případě zájmu nás kontaktujte přes zákaznickou linku 800 220 022 alt. 602 703 543 nebo nám zašlete na mail [email protected] níže uvedené podklady, resp. vyplňte a odešlete níže uvedený formulář

Identifikace zákazníka
Identifikace objektu
Podklady pro hodnocení úrovně ochrany objektu proti radonu dle ČSN
Přílohy mailu
 • Půdorysy a řezy jednotlivých podlaží
 • Technická zpráva projektové dokumentace
vybrat
27

let odborné práce
po celé ČR

40000

změřených pozemků
a objektů v ČR

4000

projektů a realizací
protiradonových opatření v ČR