IZOLACE PROTI RADONU

Radonový program v ČR

Odhaduje  se, že každoročně v České republice je z celkového počtu 6 000 případů rakoviny plic přibližně při konzervativním  přístupu  900  případů způsobených radonem (15%). Radon je přírodní a nikoli umělý produkt lidské činnosti. Radon jako vysoce radioaktivní plyn je ve větší či menší koncentraci přítomný ve všech rodinných domech, bytových domech, ale i na pracovištích, v kancelářích nebo obchodních centrech. Radonový plyn může většinou z podložních hornin a zemin pronikat základovými konstrukcemi rodinných domů nebo jiných budov s pobytovými místnostmi a jsou-li splněné určité podmínky může  v uvedených uzavřených stavbách  narůstat do vysokých hladin.

Nutnou  součástí našeho života je vyhýbat se nebezpečím. Pokud přecházíte přes ulici, tak se podvědomě vyhýbáte střetu s autem, pokud se nacházíte např. v laboratoři blízko umělého zdroje záření, tak jste obezřetní a chráníte své tělo před neprofesionální manipulací s ním, pokud chcete vědomě snížit nebezpečí plícní rakoviny, můžete přestat kouřit nebo je radikálně omezit.  Nemůžeme samozřejmě celý svůj život ve stresu přemýšlet, jak se vyhnout rizikům. Ideální je, abychom vědomě a rádi snížili svá rizika předčasné a zbytečné smrti nebo nemoci a současně při tom nemuseli ztrácet mnoho času nebo postupovat velkou námahu.

Cílem radonového programu u novostaveb rodinných domů, bytových domů, komerčních a administrativních budov je detailním a kvalifikovaným měřením zjistit výskyt radonu na stavebním pozemku před stavbou  a dle  praxí ověřených postupů (dle prováděcí vyhlášky č. 307/2002 Sb. a ČSN 73 0601)  navrhnout a optimalizovat jejich ochranu před radonem. V oblasti stávající zástavby je důležité měřením radonu uvnitř staveb odhalit vysoké hladiny radonu a použít rozumná protiradonová opatření (dle prováděcí vyhlášky č. 307/2002 Sb. a ČSN 73 0601)  k jejich snížení.

Pokud budeme vědět, že radon je významný „zabiják„, budeme současně moci minimalizovat nebezpečí, které přináší. Riziko z radonu lze zvládnout, ale pouze za předpokladu, že budeme problém chápat a přiřadíme mu ve svém životě i zaměstnání důležitý význam. V současné době však na většině území ČR neustále platí, že jak technici a úředníci stavebních úřadů, projektanti a stavební firmy, tak jednotliví stavebníci a investoři podceňují nebezpečí a rozsah radonového problému, a to z důvodu buď základní neznalosti dané problematiky nebo osobní lhostejnosti a zjednodušené formálnosti.  Zde je nutné si uvědomit, že kdyby stavební úřad nekontroloval (ale on tak nekompromisně činí) nařízenou bezpečnost elektroinstalace, tlakovou zkoušku topného systému, bezpečnost rozvodu plynu, splnění požárních podmínek a jiných požadavků, tak většina stavebníků by velmi ochotně a s radostí z ušetřených peněz tyto podmínky a nařízení obcházela a neplnila. A také by se nemuselo nikomu nic stát při vzniklém požáru, výbuchu plynu, zkratu v elektroinstalaci apod.. Zde by přece také mohlo dojít, a to velmi snadno k nehodě, zničení majetku úrazu, poškození zdraví nebo dokonce ke smrti. Kdo by potom nesl právní zodpovědnost, stavební úřad, projektant, stavební dozor, inspektor nebo stavební firma?

Naše webové stránky si tímto kladou za cíl poskytnou ucelené informace o radonové problematice, vědecká fakta a praktické rady, jak se chránit před potencionálním ohrožením zdraví a života. Chceme pomoci všem stavebníkům v tom, aby nestavěli závadné a zdraví škodlivé rodinné domy a jiné stavby s pobytovými a obytnými místnostmi. Současně nabízíme možné způsoby a metody, jak dostatečně snížit zvýšené hladiny radonu ve stávajících objektech.

RADONtest - měření radonu na pozemcích a v objektech

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english