RADON VE  SVĚTĚ

Geologické podloží v České republice je z větší části (téměř 2/3 území) tvořeno vyvřelými horninami a metamorfovanými horninami. Oba tyto typy hornin se vyznačují vyššími až  extremně vysokými průměrnými koncentracemi radonu-222. 

Pro srovnání, obdobné geologické podloží se vyskytuje zejména ve Švédsku, Finsku, v části Norska, v jihozápadním výběžku Anglii, v Irsku, ale i v rozlohou malé a omezené části Portugalska a Francie, Švýcarska, na poloostrově Řecka a v některých částech  USA a Kanady (viz. Obr. 23).

Poznámka:
Zdrojem informací byl „Radiation atlas – Natural sources of ionizing radiation in Europe,  1993“.

radon ve světě  radon ve světě  radon ve světě  radon ve světě
Obr. 23   Koncentrace radonu ve vnitřním ovzduší domů a bytů
v nejvíce postižených státech Evropy

Pokud porovnáme  nejvyšší průměrné hodnoty hladin radonu ve vnitřním ovzduší domů a bytů výše uvedených států Evropy s koncentracemi radonu v domech a bytech v České republice, tak v  prvním přiblížení lze jednoznačně konstatovat, že u nás je problém radonu EXTRÉMNÍ a svým rozsahem postiženého území JEDINEČNÝ VE SVĚTĚ. Z České republiky jsou ještě zvláště varující výsledky měření radonu a  zejména  počet závadných domů z oblasti třebíčského syenitového masivu a např. Milevska, které nemají ve světě obdobu!

V uvedených zemích světa a Evropy se maximální hladiny radonu pohybují na úrovni 180 až 200 Bq/m3, tj. na úrovni, kde má Česká republika směrnou hodnotu pro novou výstavbu domů a bytů. Navíc připomínám, že průměrná hladina OAR v ČR je  120 až 150 Bq/m3, a stále systematicky roste. K tomu je potřeba zdůraznit, že uvedené maximální hladiny radonu v nejvíce postižených zemích světa jsou lokálního charakteru, tj. jejich výskyt je většinou omezen pouze na několik procent území z celkové rozlohy státu.

 

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english