RADON A REALITA

V roce 1996 - viz. Konference „RADONOVÝ PROGRAM ČR“ - bylo uvedeno, že průměrná objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší bytů (myšleno rodinných domů a bytů v bytových domech)  je v České republice 116 Bq/m3, což je dvojnásobek průměru ostatních evropských států (14 evropských států uvádí průměrné hodnoty v rozpětí 16 až 86 Bq/m3). Rozpětí koncentrací radonu  ve vnitřním ovzduší je od  5 do 10 000 Bq/m3. Při konzervativním odhadu v ČR bydlí minimálně 220 000 obyvatel ve vyšší koncentraci než 400 Bq/m3. Pesimistickým odhadem asi 350 000 obyvatel ČR včetně dětí je vystaveno vyšší expozici radonu, než jsou dnes v průměru profesionálně (ale nadstandardně finančně ohodnocení) exponováni horníci v uranových dolech. Pro srovnání je nutné uvést, že ročnímu pobytu v rodinném domě, kde je objemová aktivita radonu 200 Bq/m3 odpovídá roční dávkový ekvivalent 4,3 mSv. Dále je nutné uvést, že ozáření způsobené „radonem“ je téměř u všech obyvatel ČR trvale vyšší než bylo u nás ozáření v roce 1986 po havárii černobylské  jaderné elektrárny. Na území ČR žije přibližně 2 000 až 4000 obyvatel trvale v podmínkách, kde úroveň ozáření z radonu je vyšší či srovnatelná s úrovní ozáření obyvatel, žijících v letech 1986 – 1989 přímo v okolí havarovaného reaktoru v Černobylu. 

V roce 2000 byla uvedena průměrná koncentrace radonu (OAR) v obydlích České republiky (Dr. Moučka, SÚRO)  v hodnotě  156 Bq/m3. V současné době je možno odhadovat  ještě vyšší průměrnou hodnotu v našich domech a bytech, kdy je možné konstatovat, že průměrná koncentrace radonu (OAR) v ČR se již blíží (pokud ji již nepřekročila) směrné hodnotě (OAR) 200 Bq/m3 uvedené ve vyhlášce 307/2007 Sb. pro užívání novostaveb, tzn. staveb, kde by měl být problém radonu preventivně řešen a kontrolován stavebními úřady, jak to ukládá  §6, odst. 4, atomového zákona, po novelizaci.

Z výše uvedeného jednoznačně plyne, že průměrné koncentrace radonu v našich domech neustále rok od roku rostou. Tento stav je přímo v rozporu s cílem naší legislativy, která je  nedostatečným způsobem aplikována a zejména velmi formálně kontrolována (nebo vůbec nekontrolována) před a po výstavbě nových rodinných domů a jiných pobytových budov. Ve stávající zástavbě je problém radonu v současné době neřešen až na jednotlivé výjimky (ozdraveno  přibližně 25 rodinných domů se státním finančním příspěvkem v celé České republice v roce  2006, rok 2007 na tom nebude pravděpodobně lépe) téměř vůbec.

Pro srovnání a zamyšlení uvádíme, že podle MUDr. J. Klemové, Ministerstvo životního prostředí, Praha, Sborník Konference RADONOVÝ PROGRAM ČR, 1996, by úspěšné dokončení ozdravovacího programu u staré zástavby (a to ještě by se musely stávající extrémní koncentrace radonu OAR snížit na hodnoty pod 400 Bq/m3) a důsledné uplatňování preventivních protiradonových opatření u novostaveb (tj. hodnoty OAR by byly pod 200 Bq/m3) vedlo výhledově ke snížení rakoviny plic o 250 případů ročně.

Výše uvedené statistické údaje o průměrné koncentraci radonu v domech a bytech na území ČR jsou zpracovány z omezeného počtu měření, a to z různých částí našeho území.

Pokud se však podíváme v České republice na oblasti s nejvyšším výskytem radonu,  a to přesněji na rodinné domy a byty, které byly a jsou postavené na podložních horninách třebíčského syenitového masivu (Třebíč, Velké Meziříčí, Žďársko a další desítky měst a obcí  kraje Vysočina), na jihlavském žulovém masivu (Jihlava a obce širokého okolí), na durbachitech z okolí Milevska a Písku, na jizerské žule v oblasti Liberce a Jablonce nad Nisou, na říčanském žulovém tělese u Prahy, je měřením doloženo, že v podložních horninách a půdách se koncentrace radonu pohybují běžně v řádech desítek a zejména stovek kBq/m3. Uvedeným koncentracím radonu v podložních horninách a zeminách poměrně odhadem, ale zejména fyzickým měřením radonu (indoor)  ve vnitřním ovzduší rodinných domů a bytových domů odpovídají koncentrace radonu (OAR) ve  stovkách až několika tisících Bq/m3.

TENTO STAV, KDY NAMĚŘÍTE  téměř v každém druhém rodinném domku v obci a ve městě výše uvedených lokalit hladiny radonu 500 až 3000 Bq/m3, tzn. významně i násobně nad směrnou hodnotou 400 Bq/m3 (OAR) pro stávající objekty v ČR, JE  ALARMUJÍCÍ!

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english