RADON A LEGISLATIVA ČR

Zdroje radioaktivity, kterým je člověk během svého života vystaven, jsou přírodní a umělé. Přírodní zdroje radioaktivity jsou součástí přírodního prostředí a provázely vždy život na Zemi. Z přírodních zdrojů má největší podíl na globální průměrné efektivní dávce za rok pro člověka inhalace radonu, přesněji se jedná o 55 %-ní podíl. Radon jako karcinogenní plyn je příčinou rakoviny plic a protože jeho hladiny rok od roku v našich domech a jiných budovách významně vzrůstají, rozhodla se naše vláda a parlament danou situaci řešit. Byla vypracována příslušná legislativa, která komplexně řeší RADONOVÝ PROGRAM ČR pro novou a stávající zástavbu.  Současně vznikl pro řešení dané situace Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB), který mimo jiné má povinnosti při kontrole dodržování tzv. atomového zákona v oblasti ozáření z přírodních zdrojů, při kontrole provádění zásahů ke snížení přírodního ozáření a má oprávnění kontrolovat dodržování požadavků a podmínek radiační ochrany. Státní úřad pro jadernou bezpečnost přenesl část zodpovědnosti na stavební úřady, a to zejména v oblasti kontroly nad navrhováním a realizací preventivních protiradonových opatření včetně kontroly kvality a efektivnosti provedených projektantských a stavebních prací a  kontroly prováděných měření radonu  před a po výstavbě nejen u novostaveb, ale i u stávajících objektů.

►  ATOMOVÝ ZÁKON

Základní  a současně nejvyšší právní normou ve výše uvedené problematice je platný zákon č. 13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve kterém je uvedeno: 

dle §6, odst. 4, atomového zákona 13/2002 Sb., a ve znění dalších předpisů:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi (odkaz na vyhlášku MMR, kde jsou definovány obytné a pobytové místnosti) nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. ………………“.

Prováděcí právní předpis, přesněji §94,  vyhlášky 307/2002 Sb. (Příloha č. 11) stanoví postup pro stanovení radonového indexu pozemku“.

Komentář
Ve výše uvedeném paragrafu je zřetelně specifikováno, že buď projektant nebo investor-stavebník, případně jeho zástupce musí předložit stavebnímu úřadu protokol o stanovení radonového indexu pozemku (jinak řečeno je určeno kdo, komu  a co má předložit a v jaké podobě).
Dále je zde nařízeno, že v případě stanoveného středního nebo vysokého radonového indexu pozemku  musí být stavba s obytnými nebo pobytovými místnostmi  (specifikuje stavební vyhláška MMR)  chráněna proti pronikání radonu z podloží a podmínky pro provedení preventivních protiradonových opatření stanoví stavební úřad (jinak řečeno je určeno, kdo rozhodne, která stavba a jak musí být chráněna proti radonu, a kde je to uvedené v rozhodnutí o umístění stavby, tj. tím vším je dotčen a zodpovědnost za výše uvedené má místně příslušný stavební úřad, zde úřad rozhodl a tedy musí logicky zkontrolovat dodržení podmínek svého rozhodnutí).

► PROVÁDĚCÍ  VYHLÁŠKY  A  ČSN 73 0601

NOVOSTAVBY 

Preventivní ochranu proti radonu u projektované nové stavby musí řešit projektant v souladu s níže uvedenou vyhláškou  č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

dle §95, odst. 4, vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně:

Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů, jsou

a)   200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu  (OAR)  ve vnitřním ovzduší        obytné nebo pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou        hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání,

b)   0.5 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu        v obytné nebo pobytové místnosti. „¨

Forma a obsah řešení protiradonových opatření projektantem je uvedená v Příloze č. 1, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření:

v odst. 9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování apod.

F. Dokumentace stavby (objektů)
1. Pozemní (stavební) objekty

odst. 1.1.1. Technická zpráva
písm. g)
vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

písm. i)
ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Odst. 1.1.2. Výkresová část
písm. a)
půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich výškového řešení, hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vodě nebo zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloží podle potřeby

odst. 8. Návrh řešení dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí
písm. e)
radon

Komentář

Výše jsou zcela jednoznačně stanovené podmínky, jak předmětnou stavbu vyprojektovat, aby v jejich obytných nebo pobytových místnostech nebyla překročena směrná hodnota 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu (OAR) v jejich vnitřním ovzduší. Pro tento účel, tj. když se musí naplnit konkrétní číselná hodnota pod číslo 200,  musí logicky projektant použít nadimenzování a výpočet ochrany předmětné stavby dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (výpočet se provádí podle konkrétních v ČSN uvedených vzorců, kde je tato číselná hodnota uvedená), tzn. posoudit izolaci v materiálu a určit minimálně potřebnou tloušťku navržené hydroizolace a v určitých případech výpočtem rozhodnout a následně vypracovat nutný  pasivní nebo aktivní větrací systém podloží (viz. příklady výpočtu izolací proti radonu dle ČSN). Řešením tedy nemůže být nějaká v projektu popisně uvedená hydroizolace s předimenzovanou nebo dvojitou tloušťkou, která může být i protiradonovou izolací, která však není doplněna větracím systémem podloží. Nebo naopak od stolu poddimenzovaná protiradonová izolace, která povede k výstavbě zdravotně závadného a posléze i vodou postiženého objektu. Zcela nepřípustná je kombinace obou uvedených negativních případů tj. neekonomické a současně nedostatečné řešení ochrany např. rodinného domu.

Výše uvedené směrné hodnoty 200 Bq/m3 pro OAR a 0.5 µSv/h  se dají zkontrolovat jen a jen předkolaudačním měřením radonu a záření gama po dokončení stavby např. rodinného domu před jeho povolením k užívání !!!

Výše uvedená logika věci má oporu i v další legislativě a stavební úřad má legální prostředky požadovat měření radonu ke kolaudaci i ve svých právech (viz. níže).

► STAVEBNÍ ZÁKON  A  SPRÁVNÍ  ŘÁD

Při svém rozhodování se stavební úřad musí řídit zejména zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění.

Ustanovení, které řeší kolaudaci staveb, je zakotveno v §82, odst. 2, stavebního zákona:

„V kolaudačním rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky vyplývající z obecných technických požadavků na výstavbu, odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Může tak učinit pouze v případě, že jde o nedostatky, které neohrožují zdraví a bezpečnost osob a nebrání ve svém souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu; jinak kolaudační rozhodnutí nevydá.“

Ustanovení, které řeší vydávání rozhodnutí, kterým je každý správní orgán povinen se řídit, je uvedeno v par. 32, odst. 1, zákona o správním řízení:

Správní orgán je povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí. Přitom není vázán jen návrhy účastníků řízení. “

Komentář

Z výše uvedených citací zákonů a jejich paragrafů vyplývá povinnost pro stavební úřady vyžadovat zejména od těch stavebníků, kterým bylo nařízeno provedení preventivních protiradonových opatření, kontrolní měření radonu v novostavbě před kolaudací nebo před jejím užíváním, neboť jiným způsobem nelze zjistit, zda kolaudovaný nebo povolený objekt k užívání nebude budoucí uživatele ohrožovat na zdraví zvýšenou radiací z radonu.

Záruky dodavatelských firem, certifikáty a prohlášení o shodě použitých izolačních materiálů nebo přítomnost stavebního dozoru nemají žádnou vypovídající schopnost o skutečné hladině radonu v novostavbě a tedy nemohou být dokladem o přesném a úplném zjištění skutečného stavu věci, tj. zdravotní způsobilosti daného objektu k užívání, jak to vyžadují citace zmíněných zákonů. Kolaudační rozhodnutí bez dokladu o zjištění radiační zátěže u novostaveb objektů  dle §6, odst. 4, atomového zákona, s nařízenou realizací preventivních protiradonových opatření (pozn. kterou sám stavební úřad nařídil), je tedy nutno považovat za vydané v rozporu s platnou legislativou našeho státu.

Navíc je popřen základní smysl měření radonu před stavbou, tj. že pokud se problém řeší, tak by se měl výsledek zkontrolovat. Cílem preventivních protiradonových opatření je nestavět závadné objekty, tj. aby v nich byla hladina radonu pod 200 Bq/m3 (čím více pod 200 Bq/m3, tím lépe pro naše zdraví), ale pokud nebudeme znát, jakou mají  realizace opatření proti radonu navržené  dle platné legislativy a ČSN účinnost, tak nevíme v jakých radiohygienických podmínkách žijeme!

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

U stávajících objektů s obytnými nebo pobytovými místnostmi, kde bylo měřením radonu (nezbytný podklad pro rozhodnutí, zda a jak řešit ochranu objektu proti radonu) zjištěno překročení směrné hodnoty (viz. níže), musí  projektant v rámci projektovaných stavebních úprav nebo rekonstrukce řešit opatření proti radonu v souladu s níže uvedenou vyhláškou  č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

dle §95, odst. 1, vyhlášky č. 307 / 2002 Sb., o radiační ochraně:

Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů, jsou

c)   400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu  (OAR)  ve vnitřním ovzduší        obytné nebo pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou        hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání,

d)   1 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné        nebo pobytové místnosti.“

Komentář

V uvedeném paragrafu jsou zcela jednoznačně stanovené podmínky, jak předmětnou změnu stavby nebo rekonstrukci vyprojektovat, aby v jejich obytných nebo pobytových místnostech po stavebních úpravách nebyla překročena směrná hodnota 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu (OAR) v jejich vnitřním ovzduší. Pro tento účel,  tj. když se musí naplnit konkrétní číselná hodnota pod číslo 400,  musí logicky projektant použít nadimenzování a výpočet ochrany předmětné stavby dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (výpočet se provádí podle konkrétních v ČSN uvedených vzorců, kde je tato číselná hodnota uvedená), tzn. posoudit izolaci v materiálu a určit minimálně potřebnou tloušťku navržené hydroizolace a v určitých případech výpočtem rozhodnout a následně vypracovat nutný pasivní nebo aktivní větrací systém podloží. Zcela nepřípustné je tzv. „řešení od boku“, které není doloženo posouzením a výpočtem dle ČSN.

Výše uvedené směrné hodnoty 400 Bq/m3 pro OAR a 1.0 µSv/h, přesněji, že nedošlo k jejich překročení,  se dá zkontrolovat jen a jen předkolaudačním měřením po rekonstrukci nebo stavebních úpravách, a to stanovením hladiny radonu a hodnot záření gama.

Pro doplnění uvádíme legislativní řešení problému s radonem v oblasti stávající zástavby ve vztahu prodej a koupě, tzn. že by tento právní institut měly naplňovat realitní kanceláře, přesněji se jedná o  §20,  Opotřebení stavby, odst. 4, zákona č. 279/1997 Sb., který citujeme:

V případě výskytu radonu u staveb se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle předchozích odstavců o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné doložit.“

Komentář

Z výše uvedeného plyne, že zjištěné zvýšené hladiny radonu ve stavbách jsou příčinným důsledkem nekvalitně provedené stavby, která vykazuje netěsnosti, trhliny a praskliny, kterými proniká radon do jejich interiéru. Tato nekvalita je klasifikována v budoucnu jako skrytá závada, která se projeví po určitém čase a lze ji odhalit v podstatě například až v době prodeje či koupě, a to  měřením radonu uvnitř předmětného objektu. Toto ustanovení se v praxi nevyužívá, protože není v povědomí kupujícího ani prodávajícího. Realitní kanceláře ve své činnosti uvedený institut až na malé výjimky neuplatňují. Proč?

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english