RADON A GEOLOGICKÉ PODLOŽÍ

Kolik radonu-222 se dostane na povrch země a bude dále prolínat či prosakovat ze země závisí na třech základních faktorech:

 • obsah uranu-238 v horninách a půdách v geologickém podloží
 • kolik radonu-222 se může dostat do prostorů mezi zrny hornin
  po rozpadu radia-226
 • kolik radonu-222 může prostupovat skrze póry horniny a půdy
  směrem k povrchu země

Radon-222, polonium-218 a polonium-214 jsou všechny atomy, tj. pravnoučata prapůvodního uranu-238, který existoval již v době vzniku hornin, tj. před miliardami let. Obdobně jak přímý rozpadový řetězec vede od uranu-238 k radonu-222 a k jeho dceřiným produktům polonia-218 a polonia-214, tak vysoké koncentrace uranu-238 v horninách a půdě povedou obecně k vysokým koncentracím radonu pod rodinnými domy a jinými objekty.

Při pohledu na schématickou geologickou mapu České republiky (viz. obr.11) je patrné, že téměř 2/3 území je tvořeno vyvřelými horninami (zejména se jedná o syenity, žuly, durbachity, diority, granodiority) a metamorfovanými (přeměněnými) horninami (zejména se jedná o pararuly, ortoruly, fylity, svory apod.). Oba tyto typy hornin se vyznačují vyššími průměrnými koncentracemi radonu-222.

Geologická mapa ČR
Obr. 11 - Schématická geologická mapa České republiky

Pro srovnání, obdobné geologické podloží se vyskytuje zejména ve Švédsku, Finsku, v jihozápadní Anglii, v některých částech Německa, USA a Kanady. Tedy náš problém je ve srovnání se světem velmi významný. Všechny uvedené státy mají vytvořeny na různých úrovních národní radonové programy, které jsou zaměřené na měření radonu a jeho posuzování  a na metody a postupy  Jak omezit pronikání radonu do budov  a  Jak snižovat a odstraňovat radon ve stávající zástavbě.

 V České republice, ale bohužel srovnáním i na světě, patří mezi oblasti s nejvyšším výskytem radonu (a to i v pořadí závažnosti problému):

 • třebíčský syenitový masiv (Třebíč, Velké Meziříčí, Žďársko a další)
 • durbachity v okolí Milevska
 • durbachity v oblasti Písek – Netolice
 • jizerská žula v oblasti Liberce a Jablonce n.N
 • říčanské žulové těleso u Prahy
 • teplické vulkanity
 • říční terasy severně od Prahy
 • oblast Strakonicka
 • podkrušnohorský zlom (Teplice, Litvínov a další)
 • jihlavský žulový masiv (Jihlava a okolí)
 • Praha – Koněprusy (urské břidlice)
 • oblast Tachovska¨
 • Mirošov – Bílovice
 • oblast Chebska

RADONOVÁ MAPA ČR

Radonová mapa ČR

Rozdílné typy hornin mají typicky rozdílné koncentrace uranu, ale i u jednoho typu horniny může jít o významné variace v koncentraci uranu-238 a tedy radonu-222 od místa k místu.

Druhým a třetím faktorem je podmínka, kolik radonu-222 se dostane na povrch zemského povrchu.  Důležitou roli zde hraje  velikost zrna, protože  odskakující atom radonu-222 po rozpadu má malý dosah, asi 20 miliontin milimetru. Je-li zrnko (minerál), které tvoří horninu a zeminu,  malé, má radon-222 větší šanci dostat se do okolního prostoru. Podstatnou roli zde dále hraje  zemní vlhkost, povrchová nebo podpovrchová voda.  Na obr.10  odskočil radon-222 právě napříč do prostoru mezi zrnky (minerály) a skončil v jiném zrnku (minerálu). Pokud by prostor mezi oběma zrnky byl vyplněn molekulami vody, pak by atom radonu-222 zůstal ve vodě. Voda obecně tedy zvyšuje množství radonu-222, které se dostává do prostor mezi zrna v horninách nebo půdách.  Ale pokud již volný radon-222 prostupuje horninou a zeminou k povrchu zemskému, působí přítomnost vody obecně, tj. vlhkost nebo podpovrchová voda, obráceným způsobem, a to že jej zadrží před dosažením povrchu země. V suché půdě může radon-222 difundovat až téměř do výše 2 metrů. Je-li půda vlhká, může radon-222 prolínat přibližně okolo 30 cm. V případě velmi vlhké ( téměř zavodnělé ) půdy nebude radon-222 cestovat  více než 2,5 cm.

Z výše uvedeného plyne závěr, že sledování a vyhodnocování uvedených faktorů a parametrů je složité a nejisté. Jediným způsobem, jak kvalifikovaně a přesně určit koncentraci radonu v základových horninách a zeminách (před stavbou nebo přístavbou, před rekonstrukcí   podlahových   konstrukcí    apod.)    je   měření, tj. radonový průzkum na pozemku,  přesněji stanovení radonového indexu pozemku.

S tím také souvisí skutečnost, že neexistuje žádný způsob, jak předvídat úroveň hladiny radonu-222 v rodinném domě resp. jiném objektu s pobytovými nebo obytnými místnostmi. Tyto hladiny radonu-222 je třeba exaktně změřit, tzn.  provést alespoň krátkodobé    (indoor)  týdenní integrální měření objemové aktivity radonu v interiéru objektu rodinného domu nebo jiného objektu.

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english