RADON A DŮM

Ve vnějším prostředí nad povrchem země se radonový plyn mísí a ředí  se  vzduchem. V případě, že horniny a zeminy pod rodinným domem obsahují zvýšené (stopové) množství uranu-238 a tedy je generováno zvýšené množství radonu-222, může tento radon-222 prostupovat konvekcí a difuzí přes základové konstrukce do rodinného domu, kde je již mnohem méně vzduchu na ředění. Průměrně jsou koncentrace radonu-222 uvnitř domu 10x až 20x vyšší  než venku ve volném prostředí  těsně nad terénem. 

Má-li rodinný dům a nebo jiný objekt dokonale těsnou střechu, obvodový plášť, okna a stropy, může koncentrace radonu narůstat do extrémně vysokých hladin. Ve skutečnosti všechny rodinné domy a jiné pobytové objekty mají jistou úroveň ventilace, kdy se dosáhne jisté rovnováhy v koncentraci radonu-222, kdy množství radonu-222 přisouvané do domu je v  tzv. dynamické rovnováze s množstvím, které prolíná z domu ven.  Zvýšení  objemu ventilace (a tím množství radonu prolínajícího ven) sníží koncentraci radonu v domě, zatímco snížení ventilace (a tím větší utěsnění domu)  zvýší  koncentraci radonu.

V rodinných domech a jiných pobytových objektech je více zdrojů radonu. Je to zejména radon z geologického podloží, o kterém jsme již obsáhle pojednali. Dalším zdrojem radonu v domě je voda, a to zejména z vlastní studny nebo vrtu. Nevýznamným příspěvkem se na koncentraci radonu v domech podílí stavební materiál. 

Uvedli jsme výše, že horniny a půdy jsou nejdůležitějším zdrojem radonu v domech. Podívejme se blíže na mechanismus, jak se radon ve skutečnosti dostává z geologického podloží do domu. Před tím se ale seznámíme s jednotkami, v nichž se koncentrace radonu měří.

Máme určitý objem vzduchu a ptáme se,  ke kolika radioaktivním rozpadům radonu-222 nastane, řekněme za dobu 1 hodiny. V soustavě SI je jednotkou aktivity (A)  tzv. becquerel (Bq), protože se jedná o objemové jednotky, používáme jednotky měrné, a to becquerel na m3 (Bq/m3). Jednomu Bq/m3 (becquerel na metr krychlový) odpovídá 3,6 atomového rozpadu radonu-222 za hodinu v jednom m3. Potom hovoříme  o objemové aktivitě radonu (zkratka OAR).

Řekneme-li, že koncentrace radonu v místnosti je 200 Bq/m3, míníme tím, že v jednom metru kubickém vzduchu dochází během jedné hodiny k 720 radioaktivním rozpadům radonu-222. 

Pro srovnání v geologickém podloží hornin a zemin jsou koncentrace radonu-222 o tři řády vyšší, tedy používáme jednotky kBq/m3 (kilobecquerely na mert krychlový). V půdním vzduchu hornin a zemin se pohybují  koncentrace radonu,  tj. objemové aktivity radonu většinou od jednotek do stovek kBq/m3, výjimečně, většinou na tektonické linii, jsou zjištěny hodnoty nad 1 000 kBq/m3.

Analogie nasávání radonu do domuVraťme se však k mechanismu, jak se radon dostává do rodinného domu z podložních hornin a zemin. Klíčem je vztlaková síla, která přímo  nasává  radonem bohatý  půdní vzduch pod domem do domu samého, viz. obr. 12. Tato síla je výsledkem relativně malých tlakových rozdílů. Kdekoli je rozdíl v tlaku mezi jednou a druhou oblastí vzduchu, vždy dochází k proudění vzduchu z oblasti s vysokým tlakem do oblasti s nízkým tlakem. Po většinu roku je tlak v rodinném domě nepatrně nižší než tlak půdního vzduchu  v podložních horninách pod domem. Rozdíl může být velmi malý, někdy i méně než 1 %.  I tento malý tlakový rozdíl stačí, aby se vzduch s radonem nasával do domu.

Jsou  dva faktory, které jsou zodpovědné za  tak malou, ale významnou  tlakovou  diferenci.  Prvním faktorem je proudění větru po straně domu, kdy se vytvoří malý tlakový rozdíl mezi vzduchem v domě a půdou pod domem. Druhým faktorem je  teplota.  Kdykoli nějaká kolmá stěna domu odděluje dvě oblasti s rozdílnými teplotami, tj. vnitřní teplejší oblast a vnější studenější  oblast, vytvoří se malý tlakový rozdíl. Tento efekt se nazývá komínový, protože má snahu vytlačovat teplejší vzduch uvnitř domu směrem nahoru. Každá stavba rodinného domu nebo jiného objektu s pobytovými místnostmi se tedy chová jako vysavač velkého rozsahu a nasává konvekcí vzduch s radonem přes každou netěsnost v základové konstrukci. Protože radon-222 je inertní plyn dalším významným mechanismem jeho vstupu do domu je difuze, a to přes celou kontaktní  plochu spodní stavby se základovými zeminami a horninovým podložím.

Hlavní zdroje a vstupní cesty radonu do domu

Výše jsme uvedli, že z geologického podloží se radon dostává do domu zejména konvekcí, tj. prouděním vzduchu s radonem přes všechny možné netěsnosti v kontaktní základové konstrukci (viz. obr. 13):

Zdroje a cesty vstupu radonu do domu
Obr. 13 - Vstupní cesty radonu do domu

  • přes hliněné a dlážděné  podlahy bez betonového podkladu
  • přes dřevěné podlahy
  • přes betonové podlahy s trhlinami
  • přes netěsné prostupy instalací v podlahách (voda, odpad, topení, plyn …)
  • přes neizolované a tzv. nenapojené šachty a trativody zejména v suterénu
  • přes trhliny a praskliny v podlahových a svislých konstrukcích
  • přes tzv. pracovní spáry na spoji podlahy se zdivem (obvodové i příčkové zdivo)
  • přes praskliny a netěsnosti okolo prahů u vnitřních dveří
  • přes neizolované topné kanály a šachty v podlahách přízemí

Radon v domě - vedlejší zdroje

Pokud je v rodinném domě zdrojem dodávané pitné nebo užitkové vody  soukromá studna (vrtaná nebo kopaná) může za určitých podmínek její používání vést ke zvýšeným obsahům radonu v některých místnostech a prostorách domu a odtud se může radon přesouvat do domu celého. Radon se uvolňuje z vody při vaření a umývání v kuchyni, při sprchování a praní v koupelně a prádelně.

RADON V DOMĚ

Ve většině případů (více než 99 %) je příčinou zvýšených koncentrací radonu ve stavbách pronikání radonu z geologického podloží.

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english