PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ U NOVOSTAVEB

Při stavbě nových objektů používáme stavební materiály s hmotnostní aktivitou radia-226 nižší než jsou směrné hodnoty uvedené ve vyhlášce č. 307/2002 Sb. nebo v ČSN 73 0602 a do objektu přivedeme takový zdroj vody, který také vyhovuje výše uvedené vyhlášce.

V současné době každý evidovaný a certifikovaný výrobce stavebního materiálu dodává na stavební trh nezávadné produkty. Pokud je do objektu přivedena voda z veřejného vodovodu, tak množství radonu, které se uvolňuje z této vody je zanedbatelné.

Z toho plyne, že jediným zdrojem radonu, který nemůžeme odstranit je geologické podloží a proti kterému se musíme cíleně a dostatečně chránit. Nejdůležitějším podkladem pro optimální a rozumný návrh protiradonových opatření u nových staveb je  výsledek radonového průzkumu na stavebním pozemku. Výstupem radontestu na pozemku je stanovení radonového indexu pozemku.

Ochrana staveb na pozemku s nízkým radonovým indexem
(NÍZKÉ RIZIKO)

V daném případě se nevyžaduje, ale také současně nezakazuje speciální opatření proti pronikání radonu. Dostatečnou ochranou objektu je kvalitou standardní hydroizolace navržená podle hydrofyzikálního namáhání spodní stavby objektu. Tato hydroizolace musí být provedena celistvě a spojitě se svařenými spoji  po celé kontaktní ploše objektu. Pro potlačení komínového efektu, který vytváří podtlak v kontaktních podlažích, se doporučuje oddělit těsnými dveřmi schodišťový prostor v kontaktu s podzemním nebo přízemním podlažím. Pro zachování plné funkčnosti hydroizolace po celou dobu užívání objektu  doporučuji použít osvědčené a zejména trvanlivé hydroizolace, tedy nikoli izolace typu asfaltových pasů, které mají omezenou životnost do 10 až 15 roků.  Významné jsou také spoje hydroizolace, které by měly být strukturní a ne spojením pouze dvou vrstev asfaltových. Pro dokonalý a trvale funkční spoj je nutné vodotěsně spojit všechny vrstvy izolace. Dále je důležité věnovat pozornost dokonalému vodotěsnému opracování prostupů instalací. Z tohoto důvodu doporučujeme zadat hydroizolaci profesionální firmě, která provede dílo ve vysoké kvalitě se zárukou.

Komentář

K čemu je izolace spodní stavby, která bude po 15 letech nefunkční a stavba bude ohrožena vlhkostí nebo vodou? Jakou zárukou je spoj např. asfaltové lepenky se skelnou nebo kovovou vložku, kterou nikdy vzájemné v pásech nespojíte? I na pozemku s nízkým radonovým indexem se může postavit objekt, který bude mít po dokončení zvýšené hladiny radonu!

Ochrana staveb na pozemku se středním radonovým indexem
(STŘEDNÍ RIZIKO)

Za dostatečné protiradonové opatření se považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. s protiradonovou izolací, která plní zároveň i funkci hydroizolace (2 in 1). Za protiradonovou izolaci považujeme v souladu s ČSN 73 0601 každou relativně kvalitnější hydroizolaci s dostatečně dlouhou životností a se stanoveným součinitelem difuze radonu, jenom pomocí kterého se vypočítá potřebná tloušťka izolace proti radonu. Uvedená izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tj. i pod stěnami  (obvodové a vnitřní nosné zdivo).  Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzduchotěsnému provedení všech prostupů instalací protiradonovou izolací. Velmi důležité je uvědomit si, že o výsledné účinnosti opatření rozhoduje především kvalita montáže protiradonové izolace. V současné době při používání moderních svařovacích přístrojů a dostupnosti  velmi kvalitních foliových hydroizolací za příznivé ceny je výhodné a vhodné zadat realizaci hydroizolace nebo protiradonové izolace specializované firmě např. RADONtest s.r.o. nebo STAVOFOL s.r.o., které mají na jednotlivé systémy hydroizolačních systémů zaškolené montéry s certifikátem a jsou zárukou vysoké kvality.

Ochrana staveb na pozemku s vysokým radonovým indexem
(VYSOKÉ RIZIKO)

Za dostatečnou ochranu  objektu proti radonu se považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. s protiradonovou izolací, která plní zároveň i funkci hydroizolace (2 in 1), pokud  hodnota třetího kvartilu OAR (viz. Protokol o měření)  nepřesáhne hodnoty:

 • 60 kBq/m3 pro vysokopropustné podloží
 • 140 kBq/m3 pro středněpropustné podloží
 • 200 kBq/m3 pro nízkopropustné podloží

Překračuje-li hodnota třetího kvartilu OAR (viz. Protokol o měření)  výše uvedené hodnoty pro dané propustnosti, musí být protiradonová izolace, která plní zároveň i funkci hydroizolace (2 in 1), doplněna 2. stupněm, a to VĚTRACÍM SYSTÉMEM PODLOŽÍ, buď pasivním BEZ VENTILÁTORU, nebo aktivním S VENTILÁTOREM.

Návrh a dimenzování protiradonové izolace

Navržená hydroizolace, která splňuje požadavky ČSN 73 0606 a zejména odolává hydrofyzikálnímu, mechanickému i korozivnímu namáhání, se posoudí výpočtem dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží,

 1. zda je navržený hydroizolační materiál vhodný pro ochranu stavby
  před radonem
 2. jaká je jeho potřebná tloušťka pro splnění požadavku, aby v dokončené
  stavbě s pobytovými a obytnými místnostmi byla hladina radonu výrazně
  pod směrnou hodnotou OAR  200 Bq/m3
 3. zda bude nebo nebude navržená protiradonová izolace doplněná VĚTRACÍM
  SYSTÉMEM PODLOŽÍ, a to pasivním BEZ VENTILÁTORU, nebo aktivním
  S VENTILÁTOREM

Na výsledné řešení ochrany stavby mají zásadní vliv parametry, které se přímo dosazují do softwarového výpočtu ČSN 73 0601, a to:

 • koncentrace radonu v podloží  (vyjádřeno v přesné číselné hodnotě tzv.
  třetího kvartilu OAR)
 • propustnost podloží (vyjádřeno slovně buď nízká, střední nebo vysoká)
 • hodnota součinitele difuze radonu v izolaci (uvedenou hodnotu má číselně
  stanovená každá použitelná hydroizolace a vyjadřuje velikost odporu izolace
  proti průniku radonu difuzí)
 • typ objektu (podsklepený, nepodsklepený,  plošná výměra v m2 a objemy v m3
  jednotlivých místností, velikost kontaktní plochy suterénní místnosti v m2,
  výměna vzduchu v místnostech objektu)

 
Obr. 16 - Příklad dimenzování protiradonové izolace


Obr. 17 - Příklad dimenzování protiradonové izolace s pasivním drenážním systémem


Obr. 18 - Příklad dimenzování protiradonové izolace s aktivním drenážním systémem


Obr. 19 - Schéma aktivního drenážního systému s ventilátorem

 
Obr. 20 - Foliová izolace tl. 1.0mm proti vodě a radonu na základové desce rodinného domu


Obr. 21 - Foliová izolace tl. 1.5mm proti vodě a radonu v suterénu rodinného domu

 

Asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako protiradonová izolace !

(odst. 7.5, ČSN 73 0601)

Důvodem je nevyhovující spoj a opracování detailů prostupů, které jsou netěsné pro pronikání radonu přes spodní stavbu!

Zde se přímo nabízí otázka:

PROČ používat do staveb asfaltové pásy jako ochranu proti vlhkosti a vodě s omezenou životností a nevyhovující těsností spojů a detailů prostupů?

Izolace, která nesplňuje požadavek trvalé plynotěsnosti a životnosti, nesplňuje logicky požadavek trvalé vodotěsnosti!

Protiradonovou izolaci nelze nahradit žádným typem vodostavebného betonu!

Na protiradonovou izolaci nesmí být z důvodu špatné těsnosti spojů použity plastové profilované (nopované) folie!

(odst. 7.4, ČSN 73 0601)

Shrnutí

V případě, že na stavebním pozemku byl  detailním  měřením (viz. Prováděcí právní předpis, §94 vyhlášky 307/2002 Sb., příloha č. 11) zjištěn střední nebo vysoký radonový index, MUSÍ být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží a stavební úřad  dle §6, odst. 4, atomového zákona 13/2002 Sb., a ve znění dalších předpisů stanovil v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení podmínky pro provedení preventivních opatření. Tyto podmínky MUSÍ vyřešit projektant v projektové dokumentaci, a to tak, aby  dle §95, odst. 4, písm. a, vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, nebyla překročena v projektovaných a stavěných  budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi směrná hodnota 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu  (OAR)  v jejich vnitřním ovzduší. Pro tento účel, tzn. stanovit nebo přesněji vypočítat, tj. když musí splnit číselnou hodnotu,   MUSÍ projektant použít výpočet ochrany předmětné stavby dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Jiný způsob neexistuje při užití rozumného a správného postupu. Opakem je kontraprodukt špatného řešení, který povede buď k nedostatečnosti ochrany rodinného domu a tím k výstavbě závadného objektu nebo neekonomickému předimenzovanému řešení nebo jejich kombinaci, tj. neekonomické a současně nedostatečné řešení ochrany rodinného objektu.¨

Z výše uvedeného plyne, že jediným správným krokem před povolením užívání stavby rodinného domu nebo jiného pobytového objektu je provést měření radonu v interiéru předmětné stavby. V opačném případě stavební úřad nezkontroloval své podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby a objekt může svým užíváním skrytě ohrožovat zdraví jeho majitele nebo zdraví osob takovou stavbu užívajících.

Závěrem lze tedy konstatovat, že pokud se hladina radonu např. v novém rodinném domě nezměří, pak pozbývá smyslu celý radonový program a jeho legislativa s paragrafy, které mají naplňovat pro stavební úřady. A hlavně se budou povolovat do užívání závadné a mnohdy v nízké kvalitě (nekvalitní stavební práce a nekvalita stavebně-izolačních materiálů vedou k nedokonalosti a netěsnosti spodní stavby nejen pro pronikání plynného radonu, ale i zemní vlhkosti  a vody) postavené rodinné domy a jiné pobytové stavby, které svým užíváním budou ohrožovat zdraví a život jejich uživatelů !

Pro stavební úřady, investory, stavebníky, stavební firmy a projektanty je měření radonu v dokončené stavbě např. rodinného domu jedna z mála, ne-li jediná možnost, jak fakticky kvantitativním údajem o koncentraci radonu zkontrolovat kvalitu prováděných stavebních prací a kvalitu dodaných stavebních materiálů na stavbě.

PROČ?

Protože zvýšené hladiny radonu dokladují pro plyn, vlhkost a vodu netěsnou a stavebně nekvalitní spodní stavbu rodinného domu, kdy nebyly dodrženy technologické postupy a nebyly použity správné materiály jako např. vhodná a dostatečná hydroizolace!

VOLEJTE ZDARMA INFOLINKU PRO ČESKOU REPUBLIKU
800 220 022

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english