PROGRAM PRO NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ

 • NÁVRH HYDROIZOLACE STAVEB(1. krok)

dle odst. 5, ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové izolace:

Na základě úrovně hydrofyzikálního namáhání základové konstrukce, které je závislé na typu spodní stavby (bez suterénu nebo se suterénem) a typu základových zemin (vysoce, středně nebo nízko pro vodu propustné základové horniny a zeminy a jejich vrstevnatý vertikální profil v kontaktu se základovou konstrukcí) 

navrhneme pro rodinný dům dle ČSN 73 0600 kvalitou a cenou nejvýhodnější

HYDROIZOLAČNÍ FOLIOVÝ SYSTÉM

 • HYDROIZOLACE NOVOSTAVEB JAKO PROTIRADONOVÁ IZOLACE (2. krok)

dle §6, odst. 4, atomového zákona 13/2002 Sb., a ve znění dalších předpisů:

Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi (odkaz na vyhlášku MMR, kde jsou definovány obytné a pobytové místnosti) nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení.

V případě měřením radonu zjištěného nenízkého, tzn. STŘEDNÍHO nebo VYSOKÉHO RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU se musí výše navržená  hydroizolace novostavby   posoudit v souladu požadavky uvedené legislativy, a to

dle §95, odst. 4, písm. a, vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně: 

Směrná hodnota pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných  budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna  opatření proti pronikání radonu z podloží  je 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu  (OAR)  ve vnitřním ovzduší obytné    nebo pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání.“

Komentář 

Po změření radonu na pozemku, které vyžaduje stavební úřad před stavbou Vašeho rodinného domu, a zjištění středního nebo vysokého rizika je jediným možným a správným postupem dle výše uvedené legislativy posoudit a optimalizovat (měl by, pokud je odborníkem a držitelem Osvědčení,  stavební technik, projektant, architekt nebo jiný profesionální subjekt jako např. firma RADONtest s.r.o.)  navrženou hydroizolaci, zda je dostatečná jako ochrana stavby RD proti pronikání radonu z podloží, a to za předpokladu, že nebudete stavět z radioaktivního materiálu a nebudete užívat vodu se zvýšeným obsahem radonu (projektant navrhuje „zdravé“ materiály a zdroj vody s certifikátem radiohygienické nezávadnosti). V praxi a dle výše uvedené podmínky to znamená, aby v projektovaných a stavěných místnostech, např. RD byla hladina radonu (OAR) pod směrnou hodnotou 200 Bq/m3. K tomuto účelu byla vypracována (novela v  květnu 2006) ČSN 73 0601.

dle odst. 6.2.6. až 6.2.11, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží: 

Výše navržená hydroizolace se posoudí  výpočtem, .t.j. vypočte se minimálně potřebná tloušťka izolace proti pronikání radonu. Jedná se o tloušťku hydroizolace, která je minimálně potřebná pro dosažení hladiny radonu v pobytových a obytných místnostech objektu např. rodinného domu pod 200 Bq/m3.  V praxi tedy hledáme řešení, kdy dostatečnou ochranou proti vodě a radonu v jedné vrstvě je námi hledaná folie, tedy

navrhneme pro rodinný dům dle ČSN 73 0601 kvalitou a cenou nejvýhodnější 

jednostupňový

HYDROIZOLAČNÍ   A  PROTIRADONOVÝ  SYSTÉM

 Příklad dimenzování protiradonové izolace bez drenážního systému podle ČSN 73 0601
Obr.3 Příklad  dimenzování protiradonové izolace bez drenážního systému podle ČSN 73 0601

 • OPTIMALIZACE PROTIRADONOVÉHO SYSTÉMU
  V KOMBINACI S VĚTRACÍM SYSTÉMEM PODLOŽÍ (3. krok)

dle odst. 5.52. a 6.3, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží :

V případě, že je na pozemku zjištěn takový VYSOKÝ RADONOVÝ INDEX, že hodnota třetího kvartilu OAR (viz. Protokol o měření) překračuje následující hodnoty:

 • 60 kBq/m3 pro vysoce propustné zeminy
 • 140 kBq/m3 pro středně propustné zeminy
 • 200 kBq/m3 pro zeminy s nízkou propustností

MUSÍ být výše uvedená hydroizolace a současně protiradonová izolace doplněna tzv. druhým stupněm, a to VĚTRACÍM SYSTÉMEM PODLOŽÍ buď pasivním  BEZ VENTILÁTORU nebo aktivním  S VENTILÁTOREM. Ve výpočtu a hledání optimálního řešení má pasivní a aktivní odvětrání podloží významnou roli pro stanovenou tloušťku hydroizolace a tím současně pro konečnou cenu kompletní protiradonové ochrany Vašeho rodinného domu. V praxi se jedná o zvlášť důležitý krok ve směru úspory Vašich financí a zejména dostatečné účinnosti protiradonové ochrany, tedy zase cíleně

navrhneme pro rodinný dům dle ČSN 73 0601 kvalitou a cenou nejvýhodnější

dvoustupňový

HYDROIZOLAČNÍ A PROTIRADONOVÝ SYSTÉM FOLIOVÝ SYSTÉM V KOMBINACI S VĚTRACÍM SYSTÉMEM PODLOŽÍ

Příklad dimenzování protiradonové izolace s drenážním systémem podle ČSN 73 0601
Obr 4. Příklad dimenzování protiradonové izolace  s drenážním systémem podle ČSN 73 0601

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud se dle výpočtu ČSN 73 0601 musí provést v kombinaci s izolací  tzv. 2. stupeň  protiradonových opatření  VĚTRACÍ SYSTÉM PODLOŽÍ a  tento 2. stupeň nebude reálně ve spodní stavbě proveden, pak je nepodstatné, jaká izolace a o jaké tloušťce bude při stavbě použita. Praxe  každým dalším případem dokazuje, že hladiny radonu nebudou v dokončeném rodinném domě pod směrnou hodnotou 200 Bq/m3. Naopak je běžný stav, kdy koncentrace radonu jsou v domě extrémně vysoké i v násobcích směrné hodnoty. Tento dům se stává zdravotně závadným a náklady na jeho ozdravení budou minimálně 100 000 Kč a výše, a to VŽDY při nejistém  výsledku a účinnosti dodatečných opatření.   Dále chceme všechny projektanty a stavební subjekty upozornit, že v článku 7,  odst. 7.4 a 7.5, ČSN 73 0601 v květnu 2006 novelizované, je uvedeno, že proti radonu se  nesmí používat nopované folie a asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami, tj. např. tradiční IPA s hliníkem, FOALBIT, apod.. Tyto materiály nesplňují parametry spolehlivé hydroizolace zejména ve spojích a v detailech opracovaných prostupů!

 • REALIZACE HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÉ
  IZOLACE (4. krok)

Dodávky a montáže kvalitních foliových izolací  pro spodní stavby rodinných domů typu ALKORPLAN 35034, SIKAPLAN WP 1100, MONARPLAN B, BORSALEAF WP, FATRAFOL 803 apod. provádíme zaškolenými odborníky a šéfmontéry. Na stavby dodáváme uvedené špičkové materiály, které mají předpokládanou životnost 100 let a mají platné certifikáty, technické listy a doklady o shodě.   Montáž foliových izolací v ploše je prováděná horkovzdušnými automaty Leister TWINNY a Leister VARIMAT, detaily rohů, koutů a prostupů instalací jsou dokonale vodotěsně a plynotěsně opracovány nekorodujícími stahovacími  materiály. Hydroizolační nebo protiradonové foliové systémy jsou předávány písemným protokolem s garancí a zárukou.  Jsme držiteli platného Osvědčení  PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB PROTI RADONU.

VHODNÁ OCHRANA SPODNÍ STAVBY  PROTI RADONU JE SOUČASNĚ ZÁRUKOU DOKONALÉ OCHRANY VAŠEHO RODINNÉHO DOMU PŘED PRONIKÁNÍM VLHKOSTI A VODY!

Realizace foliové izolace protivodě a radonu na základové desce rodinného domu  Realizace foliové izolace proti vodě radonu na základové desce RD  Realizace foliové izolace proti vodě a radonu v suterénu RD        Realizace foliové izolace proti vodě a radonu v suterénu RD
Obr. 5a, 5b - Realizace foliové izolace proti vodě radonu na základové desce RD
Obr. 6a, 6b - Realizace foliové izolace proti vodě a radonu v suterénu RD           
do tzv. vnitřní vany

VOLEJTE ZDARMA INFOLINKU PRO ČESKOU REPUBLIKU
800 220 022

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english