OZDRAVENÍ DOMŮ S HLADINOU RADONU  NAD 400 Bq/m3

Rolex Replica Store,Replica Rolex DateJust,Cheap Replica Rolex Day Date,Replica Rolex Daytona,Replica Rolex GMT Watches,Replica Rolex Masterpiece,Rolex Submariner Replica,Replica Rolex Yachtmaster Watches,Hublot Replica,Rado Replica

Ve většině případů je hlavním a nejzávažnějším  zdrojem radonu ve stávajících objektech rodinných a bytových domů,  školských a předškolských zařízeních, kancelářích, kinech, divadlech, výrobních halách, prodejnách, obchodních centrech apod. geologické podloží. Z podloží se radon přesouvá do uvedených objektů, např. do rodinného domu dvojím mechanismem:

 1. Konvekcí je aktivně nasáván do domu všemi přítomnými netěsnostmi  v základové konstrukci spodní stavby, a to v důsledku přirozeného podtlaku, který vzniká tzv. komínovým efektem. Tento způsob přisouvá většinu  radonu do rodinného domu.

  Vstupní cesty radonu do rodinného domu:
  • Netěsné prkenné podlahy v kontaktním podlaží (většinou
   přízemí)
  • Trhliny a praskliny v podlahách a suterénním zdivu
  • Netěsnosti kolem prostupů instalací (rozvody vody, odpadu,
   topení, plynu)
  • Netěsné revizní, vodoměrné a jiné šachty
  • Netěsnosti na kontaktu stěny a podlahy (podél dilatačních
   spár u stěny)
  • Netěsnosti okolo nebo pod prahem mezi dvěma místnostmi
   (podél dilatačních spár)
  • Otevřené hliněné podlahy v suterénu (sklípky a studánky)
  • Trativody bez zápachové uzavírky a vsakovací jímky
  • Suché dlažby kladené přímo do zeminy (např. na chodbách
   a v nepobytových místnostech)
 2. Difuzí proniká skrze podlahy a zdivo, které jsou v kontaktu s podložím. Tento mechanismus přispívá k přísunu radonu výrazně méně.

  Poznámka
  Méně významným zdrojem radonu v domě je dodávaná a používaná voda. Veřejné vodovody jsou pravidelně kontrolovány pod státním dohledem. Obecní vodovody a zejména vlastní studny, přesněji voda z nich přiváděná do domů může obsahovat zvýšené množství radonu, které se může při praní, koupání, mytí a sprchování, ale i vaření z vody uvolnit a na omezenou dobu zvýšit hladinu radonu v kuchyni, koupelně a  prádelně.

  Dalším zdrojem radonu v domě může být stavební materiál, a to zejména starších domů a budov, kde bylo ke stavbě použito zdících materiálů a omítek z odpadních surovin, které vznikly při těžbě a zpracování uranové rudy. Jedná se zejména o domy a stavby v Jáchymově, panely z rynholeckého škvárobetonu a tvárnice z poříčského pórobetonu. Většina případů byla již sanována a s výjimkou Jáchymova se nejednalo o významné překročení směrných hodnot. V současné době je obsah radia-226, který je matečným prvkem pro radon-222, ve všech stavebních materiálech na trhu pravidelně kontrolován pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V případě, že ve Vašem rodinném domě (ale i v jiném pobytovém objektu, např. na pracovišti, ve škole nebo ve veřejné budově) byla jakýmkoliv měřením (týdenní měření elektretovou dozimetrií, ventilační experiment po dobu minimálně 24 hodin, integrální několikaměsíční měření nebo roční měření detektory RAMARN) zjištěna zvýšená hladina radonu (OAR) nad 200, resp. 400 Bq/m3, měli byste ve vlastním zájmu o Vaše  zdraví,  zdraví Vašich dětí, ale i zdraví Vašich pracovníků a zákazníků danou situaci řešit. Přistupte k ozdravení Vašeho závadného rodinného domu nebo jiného pobytového objektu. Z výše uvedeného plyne, že problém není jen v rodinných domech, ale i na pracovištích, ve školách a jiných budovách, kde pobývají a pracují lidé, kteří jsou každodenně a většinou bez vlastního vědomí exponováni vysokými hladinami radonu, přesněji jeho dceřinými produkty rozpadu.

Zjištěné zvýšené hladiny radonu je nutné snížit na přijatelnou hodnotu!

Pokud nevíte, v jaké koncentraci radonu bydlíte, pracujete a žijete, nechte si radon ve Vašem rodinném domě nebo bytě  změřit nebo požadujte měření radonu na majiteli objektu, kde pravidelně pracujete nebo trávíte zvýšený počet hodin denně!

VOLEJTE ZDARMA INFOLINKU PRO ČESKOU REPUBLIKU
800 220 022

V případě, že rodinný dům nebo jiný objekt má zjištěné zvýšené hladiny radonu, je běžnou a odzkoušenou praxí přistoupit k první etapě opatření na základě podkladů získaných z radonové diagnostiky k jednoduchým a současně ekonomicky úsporným protiradonovým opatřením, které by mohly vést k významnému snížení hladin radonu pod směrnou hodnotu 400 Bq/m3.

JEDNODUCHÁ PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

 • Utěsnění významných vstupních cest radonu z podloží do interiéru, zejména trhlin a prostupů v kontaktních konstrukcích, zakrytí revizních, vodoměrných a ostatních šachet plynotěsným např. plynotěsným poklopem, plynotěsné opracování všech prostupů instalací, které procházejí podlahovou konstrukcí po apod.
 • Zvýšení přirozené výměny vzduchu tam, kde se prokázalo, že vyšší hodnota objemové aktivity radonu je způsobena nízkou výměnou vzduchu. Přirozená výměna vzduchu se zajišťuje převážně vytvořením dostatečných větracích průduchů a štěrbin, které se vytvářejí ve spodních partiích domu (sklep nebo přízemí), nebo účinnějším šachtovým větráním, kdy je potřeba současně zajistit dostatečný přívod  vnějšího atmosférického vzduchu do větraného podlaží (snížení koncentrace radonu musí být účinnější než zvýšení přísunu radonu v důsledku většího podtlaku)
 • Utěsnění stropní konstrukce nad kontaktním podlažím bez pobytového prostoru nebo nad izolačním podlažím, zvýšení výměny vzduchu v těchto podlažích a utěsnění komunikačních vstupů (dveří, netěsné konstrukce schodiště, shozů, poklopů apod.) vedoucích do těchto podlaží z ostatních částí stavby domu
 • Instalace nucené ventilace (jednoduché lokální vzduchotechnické zařízení) zvyšující výměnu vzduchu v zasažené pobytové místnosti, které vzduch do místnosti buď jen dodávají a vytvářejí mírný přetlak, nebo ho i odvádějí, a jsou proto vybaveny těsným rekuperátorem tepla

  Poznámka:
  tato nadstandardní metoda vyžaduje nejen zvýšené náklady pořizovací, ale je nutné počítat s jistými náklady provozními (energie na provoz jednotky a rekuperace, servis, výměna filtrů). Nevýhodou je řešení omezené na jednotlivou místnost, kde se musí dodržovat specifické podmínky jejího užívání zcela odlišného od běžného užívání  ostatních místností v rodinném domě).

Výše uvedená protiradonová opatření je důležité provádět dle závěrů tzv. radonové diagnostiky, kdy se jedná zejména o protiradonová opatření prováděná citlivě dle zkušeností a poznatků, které byly získávány postupně z většího počtu již ozdravených rodinných domů a jiných objektů.  Uvedená opatření, nebo přesněji některá z nich, jsou finančně nenáročná a vlastník rodinného domu by si je mohl provést sám na vlastní náklady. V případě jistoty a cíleného investování financí DOPORUČUJEME, ABY PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ PROVEDLA ZKUŠENÁ PROFESIONÁLNÍ FIRMA!

Po provedené první etapě jednoduchých protiradonových opatření je důležité ověřit jejich účinnost. Účinnost protiradonových opatření se ověřuje měřením radonu kombinací týdenního měření elektretovou dozimetrií a měření radonu kontinuálním přístrojem typu FritRa.

VOLEJTE ZDARMA INFOLINKU PRO ČESKOU REPUBLIKU
800 220 022

V případě, že bylo dosaženo požadovaného snížení hladin radonu pod směrnou hodnotu 400 Bq/m3 nebo byla původní hodnota radonu před ozdravením snížena významným způsobem je ozdravení rodinného domu považováno za zdravotně a ekonomicky odůvodnitelné a tedy dostatečně účinné.

V opačném případě nevyhovujícího výsledku měření a porovnání hladin radonu před a po ozdravení se přistupuje ke 2. etapě protiradonových opatření, tzn. relativně technicky a ekonomicky zásadním protiradonovým opatřením.

PROFESIONÁLNÍ PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

 • Realizace větracích systémů podloží (podtlaková drenáž pod stávající podlahou) pomocí odsávacích potrubí, vrtů a jímek s odtahovým tělesem vyvedeným nad střechu a osazeným speciálním střešním radiálním ventilátorem.

  Poznámka

  Předpokladem úspěšného fungování výše uvedené metody je relativně těsná stávající podlaha (např. betonová i bez  funkční hydroizolace). Tato metoda má výhodu, že nepotřebuje finančně nákladnou výměnu podlah, ale musí ji provádět velmi zkušená specializovaná firma, která má za sebou řadu úspěšně provedených opatření. Metoda má velký ohlas i ve světě, zejména v U.S.A., kde patří k prioritním řešením s velmi vysokou účinností. 


Obr. 22 - Schéma odsávaní radonu z podloží pod stávajícím domem     

 • Realizace výměny původních podlahových konstrukcí za nové s vodotěsnou a tepelnou izolací, včetně štěrkové drenážní vrstvy a flexibilním perforovaným potrubím napojeným na odtahové těleso vyvedené nad střechu a osazené speciálním střešním radiálním ventilátorem

  Poznámka
  Uvedenou metodu je výhodné provádět v rámci rekonstrukce nebo výměny stávajících podlah za nové, kdy se do standardního stavebního postupu vhodným způsobem zakomponují prvky protiradonových opatření. Nevýhodou této metody je v případě řešení pouze radonového problému její finanční náklad a nutnost na 10 až 14 dní  nemožnost standardního užívání  rodinného domu.
 • Instalace a vyregulování centrálního vzduchotechnického systému s nuceným větráním a rekuperací vzduchu

  Poznámka
  Tato nadstandardní metoda vyžaduje nejen zvýšené pořizovací náklady, ale je nutné počítat s jistými provozními náklady (energie na provoz jednotky a rekuperace, servis, výměna filtrů).

Po provedené druhé etapě jednoduchých protiradonových opatření je důležité optimální a ekonomické nastavení provozu ventilátoru nebo centrální vzduchotechniky a ověření účinnosti protiradonového systému. Protiradonová opatření a jejich účinnost se ověřuje měřením radonu kombinací týdenního měření elektretovou dozimetrií a měření radonu kontinuálním přístrojem typu FritRa.

V případě jistoty a smysluplného investování Vašich financí
JE NUTNÉ, ABY  PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ
PROVEDLA ZKUŠENÁ PROFESIONÁLNÍ FIRMA!

VOLEJTE ZDARMA INFOLINKU PRO ČESKOU REPUBLIKU
800 220 022

Our Fake Watches have the same look as original watches and our Rado Replica feature high quality movements. Now the latest trend is to go for fashionable Rolex Replica because they are with low price and have the same look color and style as designer authentic Richard Mille Replica.If you want your watch to be as much a piece of art as it is a piece of jewelry or a functional object, a Patek Philippe Replica must de watches watch is an ideal choice!All top-notch fake cartier must de Omega Replica from our various websites are extremely authentic and guaranteed brand new.
Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english