OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka:
Co je radon?

Odpověď:
Přírodní radioaktivní plyn vzniká ve všudypřítomných podložních horninách postupným velmi pomalým rozpadem uranu-238 a následně relativně rychlejším rozpadem radia-226, které je jeho matečným prvkem. Danými fyzikálními zákonitostmi se šíří k zemskému povrchu.


Otázka:
Proč se měří radon?
 

Odpověď : Hlavně nesmíme radonovou problematiku vnímat tak, že radon se měří jako jistá formalita, která je povinná ze zákona, a to pro potřebu stavebního úřadu. Radon se měří zejména pro získání podkladu, zda a jakým optimálním způsobem rodinný dům nebo jiný objekt chránit před jeho negativním působením.


Otázka:
Proč se naše babičky a dědové dožívají  vysokého věku i přes 90 roků a přitom bydlí v domě, ve kterém jsou dnes měřením prokázány vysoké hladiny radonu ?  

Odpověď:
Naši prarodiče žili po většinu svého života v domech, které měly na jednu stranu netěsné podlahy, přes které mohl radon snadno pronikat do domu, ale současně tyto domy měly významně netěsná okna, včetně dřevěné trámové stropní konstrukce a hlavně se v nich topilo lokálními kamny na tuhá paliva. Z toho plyne, že ještě před přibližně 20 roky byly užívány domy, ve kterých byla zajištěna používáním lokálních kamen velmi vysoká ventilace (vzduch s radonem byl relativně rychle odvětrán do komínového tělesa) a současně ještě  vnitřní teplý  vzduch i s radonem snadno prostupoval z interiéru do vnější atmosféry přes netěsná okna a stropní konstrukce. Tato výměna vzduchu v místnostech starých domů byla tak intenzivní, že radon na jednu stranu  rychle prostupoval přes podlahy do místností, kde se nestihl ve větším množství rozpadat na škodlivé dceřinné produkty a ještě rychleji dům opouštěl přes netěsný obvodový plášť. Výsledkem tedy bylo, že ve starých domech v důsledku jejich netěsných stavebních konstrukcích a používaného topného systému lokálních kamen a krbů nebyly hladiny nikterak vysoké, spíše naopak. S přechodem na nové topné systémy s velmi nízkou výměnou vzduchu v místnostech a s utěsňováním obvodového pláště s novými těsnými okny, uzavíráním  obvodových fasád neprodyšnou tepelnou izolací, rekonstrukcí těsných stropů a snížením větrání v důsledku šetření drahého tepla se v těch samých domech začal radon hromadit do značných koncentrací. A právě v těchto domech dnes bydlí naši prarodiče s vysokým věkem a neumírají v nízkém věku na rakovinu plic. Dalším důvodem, proč se jich problém radonu netýká je tzv. doba latence vzniku rakoviny plic, tj. doba která uplyne mezi počátkem expozice radiací radonem a vznikem rakoviny plic. Tato doba latence se odhaduje na 20 až 40 let, tzn. že problém radonu se týká jejich dětí, vnoučat  a pravnoučat! Tato příčinnost je důkazem toho, že právě tato mladší generace v takto dnes postižených domech s vysokými hladinami radonu umírá v nižším věku ve velké míře na rakovinu plic. Tato skutečnost není  ve stovkách obcí a malých měst např. v lokalitě třebíčského syenitového masivu nebo v okolí  Písku žádným veřejným tajemstvím. 


Otázka:
Čím je radon nebezpečný?

Odpověď:
Radon jako plyn proniká přes nekvalitně provedené základy s nedostatečnými izolacemi do našich domů a zde se přeměňuje na dceřiné produkty, které jsou trvale vdechovány do našich plic a zde mohou svojí radiací vyvolat rakovinu plic.


Otázka:
Jaké je riziko onemocnění?

Odpověď:
Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život např. v rodinném domě s koncentrací 200 Bq/m3, což je směrná hodnota pro novostavby, pak u přibližně 2 lidí ze sta by ozáření z radonu vyvolalo rakovinu plic. Při koncentraci 400 Bq/m3, což je směrná hodnota pro provádění opatření protiradonových opatření u stávajících staveb, by to byli již 4 lidé ze sta. S rostoucí koncentrací radonu riziko rakoviny plic úměrně roste.


Otázka:
Jaká koncentrace radonu může být v domě a jaké jsou v našich domech?

Odpověď:
Pro novostavby je směrnou hodnotou OAR 200 Bq/m3, u stávajících budov je směrnou hodnotou 400 Bq/m3, kdy by se mělo přistoupit k provedení protiradonových opatření.


Otázka: 
Jaká je v České republice současná průměrná hodnota koncentrace radonu?

Odpověď:
Je to přibližně 120 Bq/m3, pro srovnání v roce 1994 byla průměrná koncentrace radonu odhadnuta  na 100 Bq/m3.


Otázka:
Z výše uvedeného plyne následující. Přestože zde byla v roce 1991 vypracována a postupně je zdokonalována legislativa a česká technická norma na řešení problému s radonem, hladina radonu v našich domech vzrůstá, namísto toho aby klesala. Proč k tomuto jevu dochází?

Odpověď:¨
V našem státě je obecně mnoho kvalitně propracovaných zákonů, vyhlášek a norem, ale kompetentní subjekty, které zákon určil pro naplňování výše zmíněných zákonů a vyhlášek ve stavební praxi, nekonají v souladu se svojí zákonnou povinností a problém radonu, tak znevažují a odmítají zodpovědnost za jeho řešení. V návaznosti na jejich liknavost a nedůslednost si někteří projektanti a stavební firmy určují „vlastní řešení“, která ve většině případů vedou ke zvýšeným hladinám radonu i v novostavbách rodinných a bytových domů či jiných pobytových objektů. O rekonstruovaných objektech ani nemluvě, tam se problém téměř vůbec neřeší, i když jsou do oprav a stavebních úprav investovány nemalé finance investorů. K čemu jsou Vám nové podlahy s dlažbou či plovoucí podlahou, když máte plný dům radonu?


Otázka:
Jaké je srovnání se světem?

Odpověď:
Česká republika patří ve světě k zemím (pokud není na prvním místě) s nejvyšší koncentrací radonu v domech a bytech. Obdobný problém jako u nás mají v Evropě pouze Švédsko, Finsko, jihozápadní Anglie, částečně Německo a Švýcarsko. Ve světě jsou to Kanada a Spojené státy americké.


Otázka:  
Na čem hlavně závisí koncentrace radonu v nově postaveném rodinném domě?

Odpověď:
Zejména je to správná volba hydroizolace a její jednoznačné posouzení výpočtem dle ČSN jako dostatečné ochrany proti radonu, ale zejména závisí na kvalitě stavebních prací při budování spodní stavby před a po položení izolace, tj. na použitých materiálech, na dodržování technologií, profesionální montáži hydroizolace a hlavně na její okamžité, trvalé a  dokonalé ochraně. K čemu je nám perfektně svařená automatem hydroizolační folie, kterou následně poškodí ten či onen instalatér, zedník, řemeslník a nikomu nic nesdělí? Každý defekt na hydroizolaci se může ihned, ale i za několik roků projevit zvýšenou hladinou radonu nebo průsakem vlhkosti a vody v rodinném domě.


Otázka:
Jaký je přístup projektantů a stavebních firem k řešení radonu ?

Odpověď:
Těžká otázka. Většina projektantů a stavebních firem se ve většině případů domnívá, že  tento problém umí snadno řešit. Většinou je však opak pravdou.  Někteří dokonce spoléhají na to, že se měření radonu ke kolaudaci nebo k povolení užívání stavby zase jako na předešlé akci vyhnou, kdy stavební úřad nemá zájem o zdraví jejich spoluobčanů a  nepřezkoumá stav, v jaké koncentraci budou lidé žít v novém bytovém nebo rodinném domě. Anebo jsou poslední dobou častější případy, že měření radonu je zmanipulované podvodně a výsledek není pravdivý.


Otázka:
Jak se  může stavebník rodinného domu ještě před jeho stavbou těmto praktikám bránit ?

Odpověď:
Při zjištěném středním nebo vysokém radonovém indexu pozemku trvat v etapě projektové přípravy na řešení ochrany domu konkrétním výpočtem dle ČSN a nechat si předložit od projektanta projekt protiradonových opatření, kde bude přesně popsáno formou příručky, jak bude zajištěna a kontrolována kvalita provedení spodní stavby před a po izolaci proti vodě a radonu. Trvat na provedení protiradonové izolace profesionální firmou a zajistit dohled nad okamžitou a dostatečnou ochranou předaného protiradonového systému. V případě, že dle ČSN bude řešení vyžadovat tzv. větrací systém podloží, musí být protiradonovaná izolace povedena současně s tímto 2. stupněm opatření. V takové dokončené stavbě následně prací a dokonalost izolace VŽDY zkontrolujte nezávislým měření radonu v pobytových a obytných místnostech rodinného domu. Pokud bude vše shora uvedené   provedeno v nejvyšší kvalitě, musí zákonitě novostavba rodinného domu vykazovat nízké hladiny radonu. V praxi platí, že čím jsou při splnění ČSN 73 0601 stavební práce kvalitnější, tím je hladina radonu v domě nižší.


Otázka:
Co dělat v případě, že se měřením radonu před užíváním, před kolaudací nebo dodatečně při užívání rodinného domu zjistí zvýšené hladiny radonu nad 200 resp. 400 Bq/m3?

Odpověď:
Správná otázka, měření radonu se v domě může provést i dodatečně např. na vlastní žádost majitele u komerční firmy nebo je provedeno měření státem i po letech v rámci kontrolního vyhledávání závadných objektů a nebo při monitoringu účinnosti protiradonových opaření u nově postavených domů, kdy si stát kontroluje naplňování legislativy v praxi. Tedy tím, že nebylo provedeno z nějakého důvodu měření radonu po dokončení stavby,  např. se stalo, že stavební úřad vědomě zapomněl nebo nechce z jiného nerozumného důvodu měřit radon pro kontrolu ke kolaudaci nebo pro zdravé užívání domu, není problém radonu zameten pod koberec. Naopak, stavební úřad, projektant a stavební firma mohou být kdykoliv i po letech dotazovány investorem nebo majitelem objektu, a také možná za přítomnosti odborníků ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a budou muset vysvětlit, kdo a jak problém radonu řešil?
Pokud tedy problém s radonem nastane, tak zodpovědnými subjekty za daný stav jsou jednoznačně projektant nebo stavební firma nebo oba dohromady. Problém (viz. výše) lze někdy hledat i u samotného stavebního úřadu, který daný stav svou opakovanou lhostejností způsobil. Zatím mi není znám případ (aspoň s radonovým problémem určitě), že by stavební technik stavebního úřadu, který jednoznačně pochybil, byl přiměřeně vzniklé škodě nebo zdravotní újmě soudem jako exemplární případ potrestán. Tedy určitě věnujte pozornost projektové dokumentaci, zda byla ochrana rodinného domu před radonem řešena v souladu s ČSN 73 0601, tj. doložená nadimenzováním a výpočtem izolace apod.. A za druhé vyzvěte k zodpovědnosti za nekvalitní stavební práce, za nesprávně vybranou subdodávku protiradonového a hydroizolačního systému nebo dokonce za zcela nevyhovující vlastní provedení izolací předmětnou stavební firmou. Uplatněte na základě smlouvy o dílo nebo objednávky s projekční nebo stavební firmou např. finanční kompenzaci nebo pozastavení určité platby v záruční době za reklamovanou vadu nebo závadu v projektu a na vlastní stavbě rodinného domu. Jednotlivé kroky po právní stránce doporučuji konzultovat s advokátem.


Otázka:
Při měření radonu na pozemku byl zjištěn vysoký radonový index, a to tak vysoký, že dle ČSN 73 0601 se vlastní  izolace  proti vodě a radonu musí provést v kombinaci s větracím systémem podloží. Projektant daný problém v projektu řeší tak, že v kapitole IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU uvádí: Izolace proti vodě a radonu bude provedena izolací např. FATRAFOL 803. Je uvedené řešení správné a dostatečné?

Odpověď:
Řešení je zcela nesprávné a s velkou pravděpodobností by vedlo ke zvýšeným hladinám výrazně nad směrnou hodnotou 200 Bq/m3 v dokončeném domě (porušen §95, odst. 4, vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně a současně §6, odst. 4, atomového zákona). Pokud by stavební úřad  povolil stavbu a povolil užívání Vašeho rodinného domu dle nesprávné a zcela neúplné projektové dokumentace v kapitole izolace proti vodě a radonu, Váš dům by se stal od prvního okamžiku zdravotně závadným a výrazně by u Vaší rodiny a zejména (pokud máte) u malých dětí  byla zajištěna trvale významná dávka radiace po celou dobu užívání domu. Tím by výrazně vzrostlo nebezpečí vzniku rakoviny plic. Řešením není ani jakákoliv uvedená tloušťka izolace FATRAFOLU 803 nebo jiného typu izolace , tzn. 2 ani 3mm nejsou správným řešením, pokud tam nebude řešen větrací systém podloží, tak jak je uvedeno v ČSN.


Otázka:
Při měření radonu na pozemku byl zjištěn střední radonový index a projektant bez výpočtu dle ČSN navrhuje jako izolaci proti vodě a radonu FOALBIT. Je to správně ?     

Odpověď:
Nechci si pohněvat výrobce asfaltových pasů, ale dnes na trhu jsou daleko kvalitnější a hlavně s dostatečnou životností  hydroizolace než Vámi uváděný FOALBIT, navíc za velmi zajímavé peníze.  Dle požadavku novely (květen 2006)  ČSN 73 0601 nemají jako jednovrstevné systémy asfaltové pasy s kovovou vložkou např. typu FOALBIT, BITALBIT, RADONELAST a jiné modifikované lepenky statut protiradonové izolace tím, že již nemají platný stanovený součinitel průniku radonu, a to z důvodu nekvalitních a v praxi technologicky nesprávných spojů a nekvalitních opracování detailů prostupů.


Otázka:
Jsme stavební firma a máme dodavatelsky postavit bytový dům, v projektové dokumentaci je řešená dle popisně uvedeného vysokého radonového rizika (bez konkrétní hodnoty)  pouze jedna vrstva potiradonové izolace o tloušťce 1.5 mm, ze sousední stavby je nám známo, že koncentrace radonu v podloží byla zjištěna v hodnotě okolo 400 kBq/m3. Je řešení od projektanta dostačující a pokud ne, jak situaci řešit?

Odpověď:
Řešení je nedostačující a povede pravděpodobně při pravdivém  měření radonu uvnitř objektu ke zjištěným zvýšeným hladinám radonu. Je nutné provést stanovení radonového indexu pozemku přímo v navrženém půdorysu bytového domu a dle konkrétní hodnoty tzv. třetího kvartilu OAR a propustnosti zemin vypracovat v souladu s ČSN projekt protiradonových opatření. Myslím si, že projektant, který projektoval předmětný bytový dům, by sám osobně pokud jsou mu známa základní fakta o škodlivosti radonu, nechtěl bydlet v tomto bytovém domě.


Otázka:
Máme měřit radon před rekonstrukcí rodinného domu ?

Odpověď:
Zcela určitě. Pokud nemáte podklad o stanovené koncentraci v podloží domu nebo neznáte hladiny radonu v interiéru domu za splněných  podmínek pro měření, tak nelze dle ČSN 73 0601 naprojektovat správnou hydroizolaci a případnou dostatečnou ochranu objektu proti radonu. Navíc se zbavujete možnosti získat finanční příspěvek od státu (MF ČR) na protiradonová opatření, který do roku 2009 činí 150 000 Kč.


Otázka:
Stavební úřad nepožadoval měření radonu před stavbou a bude vyžadovat až měření radonu k povolení užívání stavby (dřive kolaudaci). Je to správný postup?

Odpověď:
Jedná se o negativní extrém až diletantství  v přístupu k ochraně stavby před radonem?  Stavební úřad porušil vše, co mohl, a to nejvyšší právní normu, atomový zákon, kterým je  jeho činnost dotčená a má dle a.z. uložené povinnosti slovíčkem musí. Položte otázku stavebnímu úřadu, co bude dělat, když se po dokončení stavby v jejích pobytových a obytných místnostech zjistí zvýšené koncentrace radonu.  Myslím si, že odpověď nebude znát!


Otázka:
Před povolením užívání (před kolaudací) stavby rodinného domu byl v jeho interiéru zjištěn zvýšený výskyt radonu nad směrnou hodnotu 200 Bq/m3. Stavební úřad nechce dům povolit do užívání (zkolaudovat). Je to tak správně?

Odpověď:
Není to správné rozhodnutí stavebního úřadu. Stavbu rodinného domu má zkolaudovat (povolit k užívání), ale upozornit majitele, aby danou situaci do budoucna v horizontu několika let rozumným způsobem řešil. Nikde v legislativě není psáno, že když se v rodinném domě nebo jiném pobytovém objektu zjistí zvýšené hladiny radonu, tak stavební úřad má právo objekt nezkolaudovat nebo nepovolit jeho užívání. Jde o zdraví majitele objektu. V případě zjištěné vyšší hladiny radonu než 2000 Bq/m3 Státní ústav radiační ochrany doporučuje takto postižené místnosti neobývat. V případě hladiny radonu vyšší než 4000 Bq/m3 (překročení mezní hodnoty) se nesmí takto postižená místnost užívat, je nutné se vystěhovat.


Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english