DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ

Níže tučně popsané měření a expertízy jsou nezbytnou součástí tzv. RADONOVÉ DIAGNOSTIKY objektu, kterou je nutné provést jako podklad pro optimální a účinný systém protiradonových opatření v objektu.

DIAGNOSTICKÝMI MĚŘENÍMI jsou:

  • Stanovení průměrné OAR ve všech místnostech v kontaktních podlažích a v alespoň jedné třetině pobytových místností ve vyšším podlaží na základě průkazného měření trvajícího alespoň jeden týden. V místnostech s nejvyššími koncentracemi radonu lze předpokládat nejvyšší rychlost přísnu radonu nebo nedostatečnou ventilaci.
  • Stanovení kontinuálního průběhu OAR v čase. Používá se pro stanovení rychlosti přísunu radonu do dané místnosti a pro zjišťování účinnosti aktivních protiradonových opatření. Na časovém průběhu koncentrace lze sledovat rychlost jejího poklesu po zapnutí opatření (např. ventilátoru) nebo naopak rychlost nárůstu po vypnutí. Na základě těchto měření lze nastavit cyklický režim ventilátorů.
  • Měření OAR ve vzorcích vzduchu odebraných z možných přísunových cest (např. prostupů, trhlin a prasklin v kontaktních konstrukcích s podložím). Cílem těchto měření je prokázání, zda daná přísunová cesta je z hlediska pronikání radonu do domu aktivní a významná.
  • Stanovení radonového indexu stavby (pozemku), přičemž měřící místa se umisťují buď po obvodu domu nebo, budou-li odstraněny podlahy, i dovnitř domu.  Znalost OAR v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin v podzákladí, tj. parametrů, na jejichž základě se určuje radonový index stavby (pozemku), je nezbytná pro návrh nové protiradonové izolace i všech ostatních opatření.
  • Stanovení vertikálního profilu plynopropustnosti zemin vně stavby domu nebo uvnitř domu. Vertikální profil plynopropustnosti  výrazně ovlivňuje účinnost větracích systémů podloží, a proto má být stanoven vždy, když je toto opatření navrhováno.
  • Stanovení plynopropustnosti a OAR v podlahových vrstvách. Toto měření má být provedeno pod každou pobytovou místností nebo alespoň v každé sekci ohraničené základovými pasy. Není nutné tehdy, budou-li provedeny nové podlahové konstrukce se štěrkovým podsypem. Podle výsledků se volí typ a hustota odsávacích prostředků u větracích systémů podloží.
  • Stanovení dávkového příkonu záření gama, které slouží k ověření, zda zdrojem radonu nejsou použité stavební materiály.
  • Stanovení OAR v dodávané vodě, které slouží k ověření, zda zdrojem radonu není voda.

 

VOLEJTE ZDARMA INFOLINKU PRO ČESKOU REPUBLIKU
800 220 022

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english