CENÍK PRO MĚŘENÍ RADONU, PROJEKTY A REALIZACE

MĚŘENÍ

► MĚŘENÍ RADONU NA POZEMKU
    se stanovením radonového indexu pozemku

ke každému měření je ZDARMA vypracován návrh izolace spodní stavby proti vlhkosti, vodě a v případě zjištěného středního nebo vysokého radonového indexu i proti  radonu, a to včetně zajímavé cenové nabídky

POUŽITÍ

 • pro územní rozhodnutí o umístění stavby
 • pro stavební povolení / ohlášení stavby
 • jako podklad pro návrhy a projekty protiradonových opatření
 • jako podklad pro odhad tržní ceny a nezávadnosti pozemku
 • pro realitní činnost prodej/koupě pozemku

Výstupem je písemný několikastránkový protokol.

MĚŘENÍ RADONU CENA 1.490,- až 2.990,- Kč + DPH

Pro 1 rodinný dům a pod. objekt včetně dopravy po celé ČR

☼množstevní slevy pro větší počet měření v jedné lokalitě

☼smluvní cena pro jiné            rozsahy staveb a pozemků

 

► MĚŘENÍ RADONU V OBJEKTECH
    s pobytovými nebo obytnými místnostmi

ke každému měření je ZDARMA odborné doporučení opatření při zvýšených hladinách  radonu

METODA MĚŘENÍ

týdenní integrální měření elektretovou dozimetrií včetně měření dávkového příkonu záření gama

POUŽITÍ

 • před užíváním stavby
 • před kolaudací stavby
 • pro ověření účinnosti provedených  protiradonových opatření
 • jako podklad pro odhad tržní ceny a nezávadnosti pozemku
 • pro kontrolní zjištění hladin radonu v objektu
 • pro realitní činnost prodej/koupě objektU

Výstupem je písemný několikastránkový protokol.

MĚŘENÍ RADONU CENA 1.490,- až 3.990,- Kč + DPH

Pro 1 rodinný dům a pod. objekt včetně dopravy po celé ČR

☼množstevní slevy pro větší počet měření v jedné lokalitě

☼smluvní cena pro jiné            rozsahy objektu

 

METODA MĚŘENÍ

24-hodinové až týdenní kontinuální měření hladiny radonu kontinuálními monitory radonu FritRa 2 (i několik přístrojů v objektu)

POUŽITÍ

 • pro nezávislou kontrolu pravdivosti měření radonu
  s vyloučením falešných  výsledků
 • pro kontrolu průběhu a změn koncentrace radonu v čase
  při známé ventilaci
 • pro stanovení průběhu ventilace v místnosti, tj. stanovení
  změn výměny vzduchu v místnosti
 • pro stanovení rychlosti přísunu radonu do místnosti
 • pro rozhodující kontrolní zjištění hladin radonu v místnosti
 • pro nastavení a regulaci režimu speciálního střešního ventilátoru
 • pro ověření účinnosti systému protiradonových opatření
 • pro realitní činnost prodej/koupě objektu

Výstupem je písemný několikastránkový protokol.

MĚŘENÍ RADONU CENA 3.500,- Kč + DPH

pro 1 místnost apod. prostor
+ dopravné dohodou

 

 

► RADONOVÁ DIAGNOSTIKA ZÁVADNÝCH OBJEKTŮ
    s pobytovými nebo obytnými místnostmi

 SOUBOR MĚŘÍCÍCH METOD

 • týdenní integrální měření elektretovou dozimetrií
 • měření dávkového příkonu záření gama
 • stanovení radonového indexu pozemku s rodinným domem
  a pod. objektem
 • stanovení propustnosti základových zemin v exteriéru objektu
 • stanovení propustnosti vrstev pod podlahou v jednotlivých
  místnostech objektu
 • stanovení rychlosti přísunu radonu a výměnu vzduchu
  v místnostech  objektu
 • stanovení okamžitých koncentrací radonu v přísunových cestách
  radonu do  objektu (trhliny, praskliny, spáry okolo prostupů a
  jiné netěsnosti)

POUŽITÍ

 • jako podklad pro cílené a současně ekonomicky úsporné
  navržení systému protiradonových opatření s nejvyšší účinností
 • jako podklad pro projekt protiradonových opatření
 • jako podklad pro získání státního příspěvku na protiradonová
  opatření

Výstupem je písemný několikastránkový protokol.

MĚŘENÍ RADONU CENA 6.000,- až 9.900,- Kč + DPH

Pro 1 rodinný dům apod. objekt
včetně dopravy po celé ČR

                             


NÁVRHY A PROJEKTY

► NÁVRH, NADIMENZOVÁNÍ, OPTIMALIZACE A SOFTWAROVÝ PC      VÝPOČET POTŘEBNÉ TLOUŠŤKY IZOLACE
     s odstupňováním rozsahu preventivních protiradonových opatření      u základových konstrukcí novostaveb proti zemní vlhkosti, vodě a      radonu dle ČSN 73 0600 „Hydroizolace staveb“ a ČSN 73 0601      „Ochrana staveb proti  radonu z podloží“  

(variantní nabídka izolačních folií  minimálně ve dvou tloušťkách, které jsou současně hydroizolací s životností minimálně 50 let za zajímavé ceny ve srovnání s již téměř nepoužívanými asfaltovými hydroizolacemi).

OBSAH

Na základě vstupních údajů (hydrofyzikálního namáhání spodní stavby, stanoveného radonového indexu, přesněji  třetího kvartilu OAR, geologické plynopropustnosti základových zemin, na základě stavebních dispozic pobytových nebo obytných místností a jejich ventilace) je proveden PC výpočet minimálně potřebné tloušťky navržené hydroizolace proti pronikání radonu a je rozhodnuto, zda  bude nutné v kombinaci s protiradonovou izolací provést tzv. VĚTRACÍ SYSTÉM PODLOŽÍ (podzákladovou podtlakovou drenáž) jako nezbytné opatření, a to v provedení  pasivním (pouze odtahové ventilační těleso se samoodtahem) nebo aktivním (ventilační těleso s ventilátorem).

Výstupem je písemný protokol výpočtu a hodnocení.

CENA 500,- Kč + DPH

 

 


► PROJEKT PREVENTIVNÍCH PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ
    pro novostavbu rodinného domu a podobného objektu  dle
    ČSN 73 0600 „Hydroizolace staveb“ a ČSN 73 0601
    „Ochrana staveb proti  radonu z podloží“

OBSAH

TEXTOVÁ ČÁST

V této části jsou popsány podmínky,  jak správně  provést  stavebně   základové  konstrukce (vodorovné případně i svislé) před izolací dle ČSN 73 0600 a ČSN 73 0601, textová část věnuje pozornost zásadám realizace vlastní montáže hydroizolačního systému s upozorněním na důležité detaily, popisuje, jak izolační systém zkontrolovat a převzít a zejména, jakým  způsobem  provedené izolace dostatečně chránit před poškozením, součástí této části projektu je  variantní cenová nabídka řešeného hydroizolačního systému. V případě nutného provedení tzv. 2. stupně opatření, VĚTRACÍHO SYSTÉMU PODLOŽÍ (viz. výše) je popsáno, kdy v průběhu stavby a jak tento systém nejefektivněji pro daný případ provést.

PŘILOHOVÁ  ČÁST

 • osvědčení autora projetu „Projektování a realizace staveb
  proti účinkům radonu“
 • variantní  softwarový PC výpočet minimální potřebné hydroizolace
  pro daný případ s rozhodnutím, zda  je nebo není nutné provést
  tzv. 2. stupeň protiradonových opatření, VĚTRACÍ SYSTÉM
  PODLOŽÍ
    (podzákladovou podtlakovou drenáž), a to v provedení
  pasivně (pouze odtahové ventilační těleso se samoodtahem) nebo
  aktivně (ventilační těleso s ventilátorem)
 • detail spoje folie horkovzdušným automatem TWINNY a prostupu instalace
 • zakreslení prvků 2. stupně protiradonových opatření  včetně  vhodné¨
  lokalizace odtahového tělesa

Výstupem je technický několikastránkový projekt.

CENA 1.900,- Kč + DPH

 

 

► PROJEKT PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ
    pro stávající rodinný dům a podobný objekt dle ČSN 73 0600
    „Hydroizolace staveb“ a ČSN 73 0601 „Ochrana staveb
    proti radonu z podloží“

OBSAH

TEXTOVÁ ČÁST

Textová část popisuje provedení kompletního systému protiradonových opatření v rozsahu:

 1. s realizací nových podlah, kde jsou popsány jednotlivé vrstvy podlahy s podtlakovým větracím systémem a jeho napojením na vertikální odtahové těleso s ventilátorem, včetně  tepelné a vodotěsné izolace s napojením na obvodové a vnitřní zdivo
 2. bez výměny starých podlah, kde je popsán větrací systém s jeho prvky, včetně jejich lokalizace

PŘILOHOVÁ  ČÁST 

 • půdorys kontaktní konstrukce, případně okolí  objektu se zákresem
  rozsahu a detailů protiradonového systému
 • zakreslení vlastního větracího systému s odtahovým „komínovým“
  tělesem a jeho vhodné lokalizace
 • osvědčení autora projetu „Projektování a realizace staveb proti účinkům
  radonu“

Výstupem je technický několikastránkový projekt.

CENA 7.000,- až 9.000,- Kč + DPH

 

 


REALIZACE OZDRAVNÝCH OPATŘENÍ

► REALIZACE PROTIRADONOVÝCH  OPATŘENÍ
    pro stávající rodinný dům a podobný objekt dle ČSN 73 0600
    „Hydroizolace staveb“ a ČSN 73 0601 „Ochrana staveb
    proti radonu z podloží“

CENA od 50.000,- Kč + DPH

 

 

► DODÁVKA  A  MONTÁŽ SPECIÁLNÍHO STŘEŠNÍHO VENTILÁTORU

CENA 30.000 až 40.000 +  DPH

 doprava není v ceně

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english